ОБРАЗОВАЊЕ

                                                                                           

           Град Приједор много ради на стварању услова за оспособљавање васпитно-образовних установа за пружање квалитетног и савременог образовања. Тај напредак је очигледан и видљив ( обновљене су и саниране многе школе, изграђена пратећа инфра структура, опремљени кабинети за практичну наставу, набављене савремене машине за обуку ученика, запослени верификовани наставни кадрови  итд). Међутим, на тренд опадања школске популације, сама локална заједница  тешко може утицати. Mањи број  ученика у основним и средњим школама биљежи се и у школској 2014/2015. години.
Од школске 2006/2007 године, па до ове школске године ( деветогодишњи период) , број ученика у основним школама је мањи за 1.722 ученика, а у средњим за 692 ученика. Дугогодишња економска криза, пад наталитета, негативна стопа природног прираштаја, незаполеност младих, смањењен број закључених бракова, статистички је увела  и наш град у подручје неповољне демографске структуре. Пад броја ученика у школској 2014/2015. години је  процентуално мањи у односу на претходне школске године за око 2,22 %, али је питање да ли ће  ученици који сада похађају приједорске основне и средње школа, до краја школовања остати на овом подручју. 
 
 
Преглед броја ученика по школској години
 
Школска година
Број ученика у основним школама
Број ученика у средњим школама
Укупан број ученика
2006/07
7.389
3.703
11.092
2007/08
7.352
3.567
10.919
2008/09
6.958
3.376
10.334
2009/10
6.621
3.406
10.027
2010/11
6.348
3.396
9.744
2011/12
5.880
3.617
9.497
2012/13
5.755
3.529
9.284
2013/14
5.709
3.166
8.875
2014/15
5.667
3.011
8.678
 
        У школској 2014/2015. години број ученика у основним и средњим школама, у односу на претходну годину, мањи је за 197 ученика. Највећи пад ученика забиљежен је  у средњим школама.     
          У школску годину је уписано укупно  8678ученика, од чега  5.667 у основне, а 3.011 у средње школе. Број ученика у односу на претходну школску годину мањи је за 2,22 %. Број  ученика у основним школама  мањи је  за 0,74 %, а у средњим школама за 4,90 %. У прве разреде основних школа уписано је 597  ученика, а у први разред средњих школа 762  ученика. Број ђака првака је у односу на претходну годину мањи за 9,00 % . Број средњошколаца уписаних у први разред, у односу на претходну годину већи је за  3,25 %.                   
                 У основним и средњим школама радило је 1147  радника, од чега 896  укупног броја или 78,11% у непосредној настави. Број запослених у односу на претходну школску годину мањи је за 2,61 %  или бројчано за 30 радника. Махом се ради о радницима који су пензионисани, а мањем броју радника је због недостатка норме  престао радни однос. Због ових других, инспекција рада и просвјетна инспекција, често је боравила у школама. Сваки пријем радника у просвјети, био је обиљежен приговорима и жалбама, тако да су активи директора, велики дио свог рада посветили овим питањима.
                 Комисија Министарства просвјете  и културе РС за рационализацију мреже основних школа, обишла је и ове школске године приједорске централне и подручне школе са малим бројем ђака, с циљем утрђивања испуњености услова за укидање истих. На инцијативу Градоначелника да се задрши постојећа мрежа основних школа, процес рационализације је привремено заустављен и ниједна подручна школа  у Приједору није угашена. Међутим, уколико број ученика у наредном периоду буде опадао, процес рацинализације школске мреже, из економских разлога, нико неће моћи зауставити. 
                 У школској 2014/2015. години одржана су градска , регионална и републичка такмичења ученика основних и средњих школа у складу са Календаром такмичења Министарства просвјете и културе РС.
              Основну специјалну школу похађало је 85 ученика. Број ученика специјалне школе је је повећан у односу на претходну школску  годину за 14,86 %,  јер је проширењем дјелатности, установа повећала број услуга, које  сада користе и ђаци  из сусједних општина.
              У основну  музичку школу уписано је 275  ученика. У овој школској години у односу на претходну, број уписаних  је мањи за 1,44 %.
                Успјех ученика на крају школске године представља врхунац добре организације образовно-васпитног рада, услова рада,  примјењених наставних метода у непосредном раду са ученицима, стручности наставника, као и ангажовања самих ученика као активних субјеката у наставном процесу.
                Остварена средња оцјена у школској 2014/15. години  је 4,16 и нешто је повољнија у односу на прошлогодишњу  ( 4,15 ).Остварена   пролазност ученика у основним школама  је  99,70 %, с обзиром да је 15 ученика упућено на понављање разреда. Највише  ученика који обнављају школску годину њих 12, похађају ОШ“Доситеј Обрадовић“-Приједор.
                Највиша средња оцјена у редовној школи,  остварена је у ОШ “Бранко Ћопић“-Приједор 4,22, а најнижа у ОШ “Козарац“- Козарац 3,88. Вриједности остварене највише и најниже средње оцјене, на нивоу су претходне године, што је индикатор  доброг општег успијеха  оствареног у знању. Просјечна оцјена остварена у Специјалној школи, у којој ученици уче по посебном наставном плану и програму  за дјецу са ЛМР и УМР  је  4,12.Пролазност ученика у претходној школској години била је 100%
 
            Приједлог Плана уписа ученика у први разред средњих школа за школску 2014/15 годину за град Приједор,  усвојен је 03.03.2014  године и достављен  Министарству просвјете и културе Републике Српске, на сагласност. Планом уписа  предвиђен је упис  736 ученика  у седам средњих школа и 18 ученика у средњој специјалној  школи. Предложен је упис 32 одјељења ученика првих разреда са 24 ученика у одјељењу. У односу на претходне године  План уписа је био доста реалан. Од планираних 754 ученика, у први разред уписано је 762 ученика.
                План уписа и ове године, нажалост, није реализован у Гимназији „Свети Сава“-Приједор, гдје је од планираих 120 ученика и 5 одјељења, уписано  свега 94 ученика у 4 одјељења. Без обзира, што је одобрена  већа уписна квота за ову школу,  интерес родитеља и ученика био је усмјерен на упис у средње стручне школе. Тако је, у Машинску школу од предложених 120 ученика, уписан 141 ученик, у Средњошколски центар ( бивши назив Медицинско-технолошка и грађевинска школа ) од планираних 120,  у први разред је уписано 142 ученика, у Електротехничку школу од планираних 120 ученика, уписано је 123, у Угоститељско-економској школи од планираниох 120 ученика, уписано је 128 ученика. Поред Гимназије план уписа није реализован ни у Пољопривредо-прехрамбеној школи, гдје је од планираних 120, уписано свега 109 ученика првог разреда.  Очигледно је да се  интерес грађана у погледу избора занимања, све више окреће струкама и занимањима које се траже на тршиту рада. Појачан је интерес и за упис заната, што се у претходним годинама није могло ни замислити.
.У процесу оцјењивања, у осам средњих школа у школској 2014/15 години, учествовало је 2.962  ученика.Остварена средња оцјена на нивоу средњих школа је 3,6 и већа је од прошлогодишњег просјека за 0,02 %. Највиша средња оцјена 4,35 , и најнижа 3,45 , као и предходне школске године, остварене су у Музичкој ( највиша) и Угоститељско-економској школи ( најнижа).
 
              
            Када се пореди успјех ученика у школској 2014/15. години у односу на претходне школске године, може се  констатовати да је ово година  добрих резултата у постигнутим исходима учења. Квалитет и обим ученичког знања све је већи, што указује на добру  припрему школа за извођење наставно-педагошког процеса и већу мотивисаност и активност  ученика у том процесу.
 
Приједлог мјера за унапријеђење образовно-васпитног рада у
образовно-васпитним установама
 
 
            У циљу подизања квалитета васпитно-образовних услуга и што боље обучености и припреме ученика  за рад у струци или  даљем школовању,   друштвена заједница има стални задатак да обезбједи  добре материјално-техничке и кадровске услове услове у школама, као и да мјерама материјалне помоћи, штити и побољшава ученички  стандард.
 
          Ради реализације и постизања наведених  циљева,  у наредном периоду, као и у претходним школским годинама, потребно је:
 
      -  континуирано пратити услове рада у установама образовања и радити на њиховом
         побољшању,
      -  реализовати планиране пројекте реконструкције, санације и адаптације школских
         објеката,
      -  подржати  опремање школа, кабинета и лабораторија, савременим наставним
         средствима и училима,
      -  посветити пажњу стручном усавршавању наставника и стручних сарадника,
      -  побољшати  ученички  стандард  (обезбједити  средства  за  суфинансирање
           школског превоза и материјалну помоћ за школовање дјеце из социјално
         угрожених  породица, повећати број ученичких стипендија),
 -  укључити у припрему за такмичење ученика, што већи број ученика, како би се
     подстакао такмичарски дух и жеља за стицањем  ширег нивоа знања,
 -  посветити већу пажњу професионалној орјентацији ученика у основним школама,
 -  омогућити провођење  што квалитетније праксе у средњим стручним школама, у
     циљу постизања конкурентности на тржишту рада и бржег запошљавања лица са
    завршеном средњом школом,
- уписну политику у средњим школама ускладити са потребама тржишта рада.

 
У 

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана