ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Начелник одјељења

Мирјана Комљеновић, дипл.инг.арх.

Адреса: Трг Ослобођења бр.1 Приједор

Контакт тел. 052/245-170, фаx 052/245-174, канц.бр. 54

Е-маил: mirjana.komljenovic@prijedorgrad.org


Одјељење за просторно уређење је носилац припреме за израду просторно-планске документације, води јединствену евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења, те издаје рјешења и друге акте из области грађења. У складу са наведеним, дјелатност Одјељење је:

 •  израда програма рада Одјељења, те анализа и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења;
 •  припрема програма мјера и активности за унапређивање стања простора;
 •  припрема општих аката и других одлука из области уређења простора, које доноси Градоначелник и Скупштина града;
 • проводи активности на припреми просторно-планске документације (израда програмских смјерница,организовање јавног увида и јавне расправе, праћење рада носиоца израде планске документације, и др.);
 •  пружа све врсте информација грађанима и потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења и грађења;
 •  издаје Изводе из докумената просторног уређења
 •  издаје локацијске услове
 •  доноси рјешење о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте
 •  доноси рјешења о одобрењу за грађење
 •  доноси рјешења о употреби објеката
 •  доноси рјешења о уклањању објеката
 •  вршење контроле исколчавања грађевине након издавања одобрења за грађење;
 •  издавање потврде о етажној својини на посебним дјеловима објеката,
 •  издавање потврде/увјерења и друге аката о чињеницама о којима одјељење води и не води евиденцију из своје надлежности
 • унапређење система управљања квалитетом ИСО 9001:2008, из дјелокруга рада Одјељења, потпуно поступање у складу са Пословником квалитета Града  Приједор и усвојеним процедурама
 • Координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења
 •  Координација рада са другим одјељењима и службама у Градској управи града·
 • Пружање информација за израду, допуну и ажурирање постојеће WЕБ-странице и Билтена града Приједор из дјелокруга рада Одјељења 


Одјељење за просторно уређење чине два одсјека и то:

Одсјек за планирање, урбанизам и документацију

Одсјек за грађење и употребу објеката


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана