Привредни савјет

Привредни савјет

Искуства из претходног периода су показала да локалне власти у БиХ морају да почну дјеловати у смјеру унапређивања пословног окружења и инвестиционе климе. Због тога је потребно уложити доста напора у побољшању пословног окружења, са посебним фокусом на мала и средња предузећа (МСП), односно евидентна је потреба да се унаприједи конкурентност елиминисањем већ добро познатих и документованих препрека за бизнисе и инвеститоре.

Искуства су такођер показала да успостављање јавно-приватног дијалога кроз формирање и рад Привредних савјета, који је један од услова за добијање < BFC > цертификата, може да допринесе до унапређивања пословног окружења и инвестиционе климе.

На тај начин локална заједница добија тијело које идентификује препреке са којима се суочавају бизниси, те уз конструктивно и партнерско дјеловање ка њиховом отклањању, представља позитиван примјер систематског рада на побољшању пословног окружења.

Привредни Савјет града Приједора је основан на основу рјешења бр: 02 -111-98/12 од дана 18.07.2012. године и рјешења о измјенама и допунама бр: 02 – 111-104/17 од 19.06.2017. године, донешеног од стране Градоначелника града Приједора Миленка Ђаковића.

Привредни савјет је стално тијело именовано од стране градоначелника које има савјетодавну функцију ради јачања јавно-приватног дијалога. Ово тијело даје приједлоге и иницијативе за побољшање привредне конкурентности, прати сва питања везана за привреду, те на основу тога доноси одлуке, препоруке, покреће иницијативе које ће унаприједити привредни развој и побољшати домаћа и страна улагања. У складу са препорукама Привредног савјета градоначелник доноси закључак којим се иницијативе / препоруке просљеђују надлежним институцијама / организацијама / органима за рјешавање са тачно дефинисаним роком и носиоцима реализације.

Рад Привредног савјета града Приједора се одвија на основу Правилника о раду Привредног савјета Града Приједора.

У складу са Рјешењем бр. 02-111-102/17 од 19.06.2017. године за секретара Привредног савјета Града Приједора именована је Агенција за економски развој града Приједора “ПРЕДА-ПД”. Послови и задаци секретара Привредног савјета су да:
- обавља стручне, организационе и административно-техничке послове и друге послове Савјета од интереса за привреду и Град Приједор;
- припрема сједнице Савјета;
- координира рад радних тијела Савјета;
- надлежним органима доставља усвојене ставове, закључке и друге одлуке Савјета;
- координира активности партнера на реализацији одлука Савјета;
- припрема текст саопштења са сједница;
- води записник на сједници Савјета и одговоран је за благовремену и квалитетну израду записника.

За сједнице Привредног савјета се номинују следеће теме у зависности од локалних потреба:
- Усвајање плана рада Привредног савјета
- Извјештавање о раду Привредног савјета
- Преглед привредних кретања Републике Српске
- Информација о пословању локалне привреде
- Анализа прерађивачке индустрије
- Анализе дјелатности од значаја за локалну заједницу (дрвопрераде, металопрераде, прехрамбене ....)
- Анализа и унапређење инструмената локалног економског развоја
- Анализа доступности ресурса
- Анализа предузетничке дјелатности
- Преглед и анализа ефеката подстицајних мјера привреди са Републичког и локалног нивоа и приједлози за побошљање
- Анализа доступности финансијских средстава пословним субјектима
- Преглед и анализа оптерећења привреде накнадама са локалног и републичког нивоа
- Презентација Акционог плана запошљавања
- Преглед перспективних дјелатности у ЕУ – Могућности развоја нових дјелатности и могућности креирања побољшања у ланцима вриједности на локалном / регионалном нивоу
- Анализа и унапређење промоције локалне заједнице
- Праћење и процјена извршења пројеката и стратегије за локални економски развој
- План капиталних инвестиција
- Преглед постојећих стратешких докумената, приједлози за унапређење и израду нових

Документи