Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Начелник Oдјељења: БИЉАНА МАЛБАШИЋ, дипломирани економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-160
052/245-192

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности одјељења за финансије обављају се стручни и други послови који се односе на:
праћење остваривања политике финансирања Града, припрему нацрта буџета и завршног рачуна, праћење прихода и извршења расхода буџета, контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Градске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета Града, обавља и послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за буџет
Шеф Oдсјека: Невенка Лучар, дипл. економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-163
052/245-192
Одсјек за трезор
Шеф Oдсјека: Биљана Пауковић, дипл. економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-162
052/245-192