Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Начелник одјељења: МЕНСУР ИСЛАМОВИЋ, магистар правних наука
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-150
Факс: 052/245-149
Имејл: opstauprava@prijedorgrad.org, mensur.islamovic@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ
Одјељења за општу управу обављају се стручни и управни послови који се односе на:
грађанска стања ( матичне књиге, држављанство, лично име и др.), вођење матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих и књига држављана, бирачке спискове, послове пријемне канцеларије (писарница), архиве, инфо-пулта, овјере потписа, преписа и рукописа, организација рада мјесних канцеларија и надзор над њиховим радом, издавање увјерења из јавних регистара ( матичних књига), као и нормативно-правни послови ( припрема нацрта одлука и других аката из надлежности Одјељења, послови цивилне заштите, послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења и други послови управе који нису у надлежности других одјељења Градске управе.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за пријемну канцеларију и област грађанских стања
Шеф одсјека: Јасминка Мурселовић, дипл.правник
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-152
Факс: 052/245-149
Имејл: opstauprava@prijedorgrad.org, katarina.makanjic@prijedorgrad.org
Одсјек за управно-правне послове,писарницу Градске управе и правну помоћ грађанима
Шеф одсјека: Катарина Макањић, дипл.правник
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-152
Факс: 052/245-149
Имејл: opstauprava@prijedorgrad.org, jasminka.murselovic@prijedorgrad.org