Одјељење за привреду и пољопривреду

Одјељење за привреду и пољопривреду

Начелник Одјељења: РАДЕ РОСИЋ, дипломирани економиста
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-140
Факс: 052/245-139
Имејл: privredapoljoprivreda@prijedorgrad.org, rade.rosic@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за привреду и пољопривреду обављају се стручни и управни послови који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, саобраћај и везе), пољопривреде, шумарства и водопривреде, подстицање развоја институција за развој и унапређење предузетништва- занатства, малих и средњих предузећа, развоја занатско-предузетничке дјелатности, спровођење политике и стратегије развоја, подстицање политике улагања у домаћа предузећа, те стварање услова за довођење страних инвеститора, дефинисање и спровођење мјера структуре пољопривредне и структурне политике у пољопривреди, спровођење мјера подстицаја у пољопривреди, унапређење мјера конкурентности у пољопривреди, економско социјалне ревитализације села и сеоске инфраструктуре, обавља и послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за пољопривреду
Шеф Одсјека: Татјана Марић, дипл.инг. пољопривреде
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-143
Факс: 052/245-139
Имејл: privredapoljoprivreda@prijedorgrad.org, tatjana.maric@prijedorgrad.org
Одсјек за привреду
Шеф Одсјека: Жељко Граховац, дипл. инг. организације рада
Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-142
Факс: 052/245-139
Имејл: privredapoljoprivreda@prijedorgrad.org, zeljko.grahovac@prijedorgrad.org