Грађевинско земљиште

Градско грађевинско земљиште

Зоне грађевинског земљишта
Прописи
Назив прописаСлужбени гласник
01. ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15, 3/16
02. ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, пречишћени текст Службени гласник Републике Српске бр. 34/14
03. УРЕДБА О УСЛОВИМА, ОБРАЧУНУ И ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ Службени гласник Републике Српске бр. 97/13
04. ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ Службени гласник Града Приједор бр. 6/14
05. ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ Службени гласник Града Приједор бр. 5/18
06. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИСИНЕ РЕНТЕ У 2018.ГОДИНИ Службени гласник Града Приједор бр. 5/18
07. ОДЛУКА О ПРОГРАМУ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ Службени гласник Града Приједор бр. 5/18
08. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОД. Службени гласник Града Приједор бр. 5/18
09. ОДЛУКА О УТВРЂ. ПРОС. ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018 ГОД. Службени гласник Града Приједор бр. 5/18
10. ОДЛ. О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈ. ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДР. ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА Службени гласник Града Приједор бр. 5/18
Накнаде

Накнаде

А) НАЧИН ОБРАЧУНА РЕНТЕ
Рента се обрачунава као производ корисне површине новопланираног објекта и процентуалног учешћа основице за обрачун у 2018.год. Основица за израчунавање висине ренте код изградње, доградње и надоградње постојећих објеката у 2018.год. утврђена је на основу просјечне, коначне, грађевинске цијене једног квадратног метра корисне повр?ине стамбеног и пословног простора за подручје града Приједора, а она је одређена на основу предрачуна из главних пројеката за издате грађевинске дозволе из претходне године, што је садржано у Одлуци о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2018.години ("Службени гласник Града Приједор" бр 5/18). Основица за обрачун у 2018.год. износи 720,00 КМ Према члану 3. исте Одлуке висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне од просјечне коначне грађевинске цијене из члана 2. Одлуке, и то како слиједи:

1. зона - 6 % - 43,20 КМ/м2
2.зона - 5% - 36,00 КМ/м2
3. зона - 4 % - 28,80 КМ/м2
4. зона - 3 % - 21,60 КМ/м2
5. зона - 2 % - 14,40 КМ/м2
6. зона - 1 % - 7,20 КМ/м2

Б) НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ
Накнада за легализацију израчунава се у складу са измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број: 106/15).
Према члану 160 а. став 1. овог Закона, накнада за легализацију индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објекта до 400 м2 бруто грађевинске површине плаћа у фиксном износу зависно од укупне корисне површине објекта и то:

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА (м2) - НАКНАДА (КМ)
а. до 100 м2 - 100,00 КМ
б. од 100 м2 до 200 м2 - 500,00 КМ
в. од 200 м2 до 300 м2 - 1.000,00 КМ
г. од 300 м2 до 400 м2 - 2.000,00 КМ

(2) Уколико је предмет легализације завршена доградња или надоградња постојећег легално изграђеног индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2, накнада за легализацију дограђеног или надограђеног дијела објекта обрачунава се у фиксном износу на начин прописан ставом 1. овог члана, при чему се приликом одређивања величине објекта узима укупна површинараније изграђеног објекта и дограђеног односно надограђеног дијела објекта.
(3) За започете индивидуалне стамбене или индивидуалне стамбено пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м2, за које је изграђена најмање једна надземна етажа, осим за објекте у првој зони градског-грађевинског земљишта, инвеститор у поступку легализације плаћа:
а) накнаду за легализацију већ изграђеног дијела објекта, која се обрачунава ускладу са ставом 1. овог члана за сваку етажу над којом је изграђена стропна конструкција и
б) накнаде из члана 73. овог закона, за преосталу површину објекта који ће се изградити на основу грађевинске дозволе за завршетак радова према главном пројекту.

Према члану 160 б. став 1. овог Закона за све објекте изграђене у првој зони градског грађевинског земљишта, као и за остале бесправне објекте, накнаду за легализацију чине накнаде из члана 73. овог закона

Према члану 160 в. накнаду за легализацију индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2 , не плаћају лица која на основу свог статуса нису ријешили стамбено питање, и то:
а) породице погинулих бораца,
б) ратни војни инвалиди 1. или 2. категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства и
в) лица која имају статус најтежих цивилних инвалида у колицима и слијепа лица.

НАПОМЕНА:
- За пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за претварање.
- Инвеститори објеката који се граде и легализују на осталом грађевинском земљишту не плаћају накнаду за уређење градског грађевинског земљишта.
- Инвеститор линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре не плаћа накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и ренту.

Олакшице и подстицаји