Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Građevinska dozvola


NAZIV POSTUPKA: Građevinska dozvola
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_002 GP MP 7.1.1.1 (06/1-2.1)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lokacijski uslovi,
2. Dokaz o imovinsko-pravnim odnosima (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje vlasništva ili prava građenja u korist investitora; za građenje na građ.zemljištu u vlasništvu više lica - ugovor o međusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta zaključen u skladu sa posebnim zakonom; za izvođenje radova na objektu u vlasništvu više lica – izvod iz javne evidencije i ugovor o zaključen u skladu sa posebnim zakonom),
3. Ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu (u skladu sa posebnim propisima),
4. Glavni projekat u tri primjerka (izrađen od strane ovlaštene ustanove),
5. Izvještaj o obavljenoj reviziji tehničke dokumentacije u skladu sa čl. 114 Zakona
6. Ekološka dozvola, ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine,
7. Druge dokaze određene posebnim zakonima (poljoprivredna saglasnost, protivpožarna saglasnost, vodoprivredna saglasnost, saglasnost JP „Putevi RS“ i sl.),
8. Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građ.zemljišta i jednokratne rente, te dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada, odnosno ugovor o načinu izmirenja ovih obaveza,
9. Dokaz o izmirenoj naknadi za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti i
10. Administrativna gradska taksa u iznosu:
- individualni stambeni objekti BGP do 400 m2 = 2 KM,
- individualni stambeni objekti BGP preko 400 m2 = 100 KM,
- objekti kolektivnog stanovanja = 200 KM,
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP do 400 m2 = 100 KM,
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP preko 400 m2 = 200 KM,
- poslovni objekti = 200 KM,
- infrastrukturni objekti = 100 KM,
- objekti privremenog karaktera = 100 KM i
- pomoćni objekti = 2 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62/18),
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13) i
- Pravilnik o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije (Službeni glasnik RS, broj 101/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti tehničke dokumentacije i njenoj usklađenosti sa lokacijskim uslovima i da li je istu izradilo ovlašteno lice.
4. Ovjerava tehničku dokumentaciju.
5. Izrađuje upravni akt.
6. Dostavlja stranci ovjerenu tehničku dokumentaciju i upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta:< e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VERA KOVAČEVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
LIDIJA KEVIĆ,
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za kontrolu i praćenje urbanističko-tehničke dokumentacije