Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Etažiranje objekta


NAZIV POSTUPKA: Etažiranje objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_012 GP MP 7.1.1.5 (06/5)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. ZK izvadak sa upisanim objektom,
2. Upotrebna dozvola,
3. Kopija katastarskog plana,
4. Plan posebnih dijelova zgrade u 3 primjerka i
5. Administrativna gradska taksa u iznosu od 2 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA
- račun javnih prihoda Grada Prijedor: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074160.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Predlaže komisiju za provjeru plana posebnih dijelova zgrade.
2. Komisija kontroliše ispravnost plana posebnih dijelova zgrade.
3. Komisija izrađuje Zapisnik o pregledu etažnih dijelova zgrade.
4. Izrađuje potvrdu o etažnim dijelovima objekta na osnovu Zapisnika komisije o pregledu.
5. Dostavlja stranci potvrdu o etažnim dijelovima objekta sa ovjerenim planovima posebnih dijelova zgrada.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VESNA NIKOLIĆ-RITAN
052/245-173, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za građenje i upotrebu objekta
VERA JOVIĆ
052/245-172, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Šef Odsjeka za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
DRAGANA SREDIĆ
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
LIDIJA KEVIĆ
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za kontrolu i praćenje urbanističko-tehničke dokumentacije
ALEKSANDRA SAVIĆ
052/245-175, KANC.: 52, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
DRAGANA LjUBOJA
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova
SANjA KNEŽEVIĆ
052/245-166, KANC.: 48, RADNO MJESTO:Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenja
SANjA LATINOVIĆ
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za obračun naknada