Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Obračun naknada


NAZIV POSTUPKA: Obračun naknada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_005 GP MP 7.1.1.1 (06/1-4)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lokacijski uslovi (na uvid),
2. Glavni projekat sa potvrdom o izvršenoj reviziji (na uvid),
3. Poljoprivredna saglasnost sa dokazima o uplaćenoj naknadi za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište (ukoliko postoji obaveza),
4. Ostali dokazi,
5. Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 10 KM.

NAPOMENA
- Zahtjev se odnosi samo na izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju objekata (novo građenje). Ovaj zahtjev se ne odnosi na postupke legalizacije objekata.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55/10, 40/13, 106/15, 3/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13) i
- Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Prijedor 6/14).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Vrši uvid u priloženu dokumentaciju (Lokacijske uslove i projektnu dokumentaciju).
2. Vrši obračun uređenja građevinskog zemljišta i jednokratne rente.
3. Vrši obračun naknade za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti.
4. Poziva stranku i upoznaje je sa obračunima.
5. Izrađuje rješenja.
6. Dostavlja obračune i rješenja stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
SANjA LATINOVIĆ,
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za obračun naknada