Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Odobrenje za uklanjanje objekta


NAZIV POSTUPKA: Odobrenje za uklanjanje objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.1.1 (06/1-1)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Dokaz o pravu vlasništva,
2. Projekat uklanjanja objekta,
3. Saglasnost nadležnih organa ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni i interes,
4. Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim zakonom i
5. Administrativna gradska taksa u iznosu od 10 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA
- račun javnih prihoda Grada Prijedor: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074160.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave,
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti tehničke dokumentacije za objekte BGP preko 400 m2,
4. Izrađuje upravni akt.
5. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VERA KOVAČEVIĆ
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
LIDIJA KEVIĆ
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za kontrolu i praćenje urbanističko-tehničke dokumentacije
SANjA LATINOVIĆ
052/245-166, KANC.: 48, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za p.pripreme dokumentacije i koordinacije na real.strateških i dr. projekata od značaja za Grad