Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Rješenje o legalnosti objekta za objekte izgrađene prije kraja 1980. godine


NAZIV POSTUPKA: Rješenje o legalnosti objekta za objekte izgrađene prije kraja 1980. godine
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_006 GP MP 7.1.1.1 (06/1-5)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. dokaz o vlasništvu, izvodi iz javnih evidencija o nekretninama (ZK izvadak, Posjedovni list, Uvjerenje o usklađenju čestica);
2. kopija katastarskog plana sa ucrtani objektom ili skica snimanja sa ucrtanim objektom, izrađena od strane ovlaštene geodetske ustanove i
Neki od dokaza da je objekat izgrađen do kraja 1980. godine:
3. uvjerenje Republičke uprave za GIPP da je objekat registrovan aerofotogrametrijskim snimanjem koje je izvršeno prije kraja 1980. godine ili da je objekat bio upisan u katastarski operat do 31.12.1980. godine ili
4. uvjerenje nadležnog organa da je objekat evidentiran u evidenciji ovog organa ili
5. kupoprodajni ugovor, koji se odnosi na predmetni objekat, zaključen do kraja 1980. godine ili
6. ugovor o građenju objekta ili
7. drugih dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je objekat izgrađen do kraja 1980. godine i
8. administrativna gradska taksa u iznosu od 10 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62/18) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Vrši građevinski uviđaj na licu mjesta u prisustvu stručnog lica arhitektonsko-građevinske struke, te prikuplja podatke vezano za činjenično stanje, ispitivanjem vlasnika objekta i njegovih susjeda i sl.
3. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave
4. Izrađuje upravni akt.
5. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VERA KOVAČEVIĆ
052/245-168, KANC.:49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ
052/245-168, KANC.:49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove