Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Donošenje rješenja o vodnoj dozvoli


NAZIV POSTUPKA: Donošenje rješenja o vodnoj dozvoli
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPIP_ 003 GP MP GP MP 7.1.1.4. 3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Odobrenje za građenje ili odobrenje za upotrebu (postojeći objekat),
2. Rješenje o vodnoj saglasnosti (vodnoj dozvoli, ako je istekao rok prethodnoj),
3. Projektna dokumentacija – na uvid,
4. 30,00 KM gradske administrativne takse i
5. 2,00 KM takse na zahtjev.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o vodama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 50/06, 92/09, 121/12),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti tehničke dokumentacije za objekte.
4. Vrši terenski obilazak podnosioca zahtjeva - utvrđuje usklađenost projektne dokumentacije i izvedenog stanja objekta.
5. Izrađuje Rješenje o vodnoj dozvoli.
6. Dostavlja Rješenje podnosiocu zahtjeva.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA POLjOPRIVREDU
Adresa: Njegoševa 14 a, 79102 Prijedor
Elektronska pošta: < e-mail >
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/211-200

ODGOVORNA OSOBA
RADOSLAV KLjAJIĆ
052/211-400, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za vodoprivredu
SUZANA BAŠIĆ
052/245-194, KANC.:19, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede