Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Donošenje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti


NAZIV POSTUPKA: Donošenje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPIP_002 GP MP 7.1.1.4. 2
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lokacijski uslovi ili urbanističko-tehnički uslovi ovjereni od uprave nadležnog za poslove uređenja prostora,
2. Kopija geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja izrađenog od ovlaštenog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti, samo u slučaju legalizacije bespravno izgrađenog objekta,
3. Posjedovni list ili list nepokretnosti za parcelu za koju se traži saglasnost,
4. Kopija katastarskog plana ili ažurna geodetsku podlogu predmeta obuhvata,
5. Dokaz o pravnom osnovu za korištenje zemljišta ako investitor nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta,
6. Dokaz nadležnog organa o prethodnom stanju, ukoliko se u posjedovnom listu predmetno zemljište vodi kao nepoljoprivredno,
7. Dokaz o uplaćenoj naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta - po rješenju o utvrđenoj naknadi,
8. 10,00 KM gradske administrativne takse za rješenje o utvrđivanju naknade,
9. 10,00 KM gradske administrativne takse za rješenje o poljoprivrednoj saglasnosti i
10. 2,00 KM takse na zahtjev.

JEDNOKRATNA NAKNADA
- račun javnih prihoda Budžeta Republike Srpske: 562-099-00000556-87,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722425,
- budžetska organizacija: 9999999.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 i 58/19),
- Odluka o utvrđivanju katastarskog prihoda od zemljišta na teritoriji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/13),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj 6/19).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi - saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje Rješenje o obračunu naknade, koje dostavlja podnosiocu zahtjeva.
4. Nakon što podnosilac zahtjeva dostavi dokaz o uplati naknade, izrađuje Rješenje o poljoprivrednoj saglasnosti.
5. Dostavlja Rješenje podnosiocu zahtjeva.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA POLjOPRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-194

ODGOVORNA OSOBA
SUZANA BAŠIĆ
052/245-194, KANC.:19, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede
BRANKA ČOBANOVIĆ
052/245-194, KANC.:19, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede