Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Registracija osnivanja preduzetnika - Trgovina


NAZIV POSTUPKA: Registracija osnivanja preduzetnika - Trgovina
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za privredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: Obrazac SP - 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena fotokopija lične karte (pasoša za strane državljane)
2. Uvjerenje Osnovnog suda da nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika)
3. Uvjerenje Osnovnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika)
3. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave, kojim potvrđuje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza (koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika)
4. Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 30 KM
5. Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa

Napomena:
* Ako su osnivači dva ili više lica prilaže se Ugovor o zajedničkom (ortačkom) obavljanju djelatnosti kojim se uređuju međusobni odnosi ortaka. Gradska administrativna taksa tada iznosi 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 30 KM za svakog ortaka.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glsnik Republike Srpske“, broj: 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10),
- Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/14) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 11/11, 7/13 i 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni dokumenti o identitetu, punoljetstvu, izmirenosti poreskih obaveza, neizrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti i da li je plaćena taksa).
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA PRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
MUTIĆ SLAĐANA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
RASTOKA NEVENA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
ĐAKOVIĆ BRANKICA
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo