Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Registracija promjene podataka preduzetnika - Trgovina


NAZIV POSTUPKA: Registracija promjene podataka preduzetnika - Trgovina
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za privredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: Obrazac SP - 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena fotokopija lične karte (pasoša za strane državljane)
2. Fotokopija rješenja za osnivanje preduzetnika i uvjerenje o obavljanju djelatnosti ako je sjedište na području druge jedinice lokalne samouprave
3. Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM
4. Odgovarajući dokaz koji predstavlja osnov za promjenu podataka, osim ako promjena podataka ne zavisi isključivo od volje preduzetnika
5. Uvjerenje Osnovnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika)
6. U slučaju promjene podataka u vezi sa zajedničkim obavljanjem djelatnosti, pored navedenih dokaza uz zahtjev koji potpisuju svi ortaci, prilaže se i aneks ugovora o zajedničkom (ortačkom) obavljanju djelatnosti koji obuhvata poslovne promjene koje su predmet registracije i koji je ovjeren od svih ortaka.

Napomene:
* Otvaranje, promjena podataka i prestanak rada izdvojene jedinice predstavljaju promjenu podataka preduzetnika.

* Uz zahtjev za pristupanje ortaka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena fotokopija lične karte preduzetnika (pasoša za strane državljane)
2. Ovjerenu fotokopija lične karte ortaka koji pristupa (pasoša za strane državljane)
3. Uvjerenje Osnovnog suda da nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti (koje nije starije od 30 dana) - za ortaka koji pristupa
4. Uvjerenje Osnovnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za
registraciju preduzetnika) - za vlasnika i ortaka koji pristupa
5. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave, kojim potvrđuje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza (koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika) - za ortaka koji pristupa
6. Fotokopija rješenja za osnivanje preduzetnika
7. Ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi ortaka
8. Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM.

* Uz zahtjev za istupanje ortaka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena fotokopija lične karte za svakog ortaka (pasoša za strane državljane)
2. Kopija rješenje za osnivanje preduzetnika / kopija rješenja za pristupanje ortaka i promjenu poslovnog imena
3. Uvjerenje Osnovnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za
registraciju preduzetnika) - za oba ortaka
4. Ugovor o raskidu zajedničkog obavljanja djelatnosti
5. Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glsnik Republike Srpske“, broj: 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10),
- Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/14) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 11/11, 7/13 i 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa za registraciju).
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA PRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
MUTIĆ SLAĐANA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
RASTOKA NEVENA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
ĐAKOVIĆ BRANKICA
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo