Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Izdavanje uvjerenja o kućnom broju


NAZIV POSTUPKA: Izdavanje uvjerenja o kućnom broju
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za imovinsko-stambene poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.1.3.20 1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 7 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Posjedovni list ili List nepokretnosti ili Rješenje o provedenoj promjeni (nakon kupovine nekretnine) ili Ugovor o kupovini: kuće, stana ili placa;
2. Administrativna gradska taksa u iznosu od 5 KM;
3. Administrativna taksa na zahtjev 2 KM;

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Utvrđuje kućni broj u aplikaciji adresnog registra na osnovu dostavljene dokumentacije.
3. Izrađuje uvjerenje o kućnom broju.
4. Dostavlja stranci uvjerenje.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
SILVANA JOJIĆ
052/245-189, KANC.:12, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za uspostavu i vođenje lokalnog adresnog registra
MILIJANA MARMAT
052/245-189, KANC.:12, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za uspostavu i vođenje lokalnog adresnog registra