Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za upis čamca u registar čamaca


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za upis čamca u registar čamaca
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.2.1 06/1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

1. Dokaz o vlasništvu čamca
2. Potvrdu o brisanju čamca iz drugog upisnika čamca ako je prethodno u njega bio upisan ili dokaz o samogradnji čamca,
3. Dokaz o vlasništvu pogonskog uređaja , odnosno motora,
4. Ispravu o izvršenom pregledu,
5. Ispravu o baždarenju čamca,
6. Carinsku deklaraciju za čamac, odnosno pogonski uređaj ako su uvezeni iz druge države
7. Dokaz o izvršenom osiguranju , u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje u saobraćaju,
8. Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu čamca u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na upotrebu , držanje i nošenje dobara
9. Dokaz o plaćenoj naknadi za korištenje objekata bezbjednosti - 50.00 KM- za čamce bez motornog pogona , odnosno 100. 00 KM sa motornim pogonom, za plutajuće objekte koji se koriste za vlastite potrebe sporta i rekreacije - 50.00 KM
10. Za čamce za privredne svrhe - rješenje o obavljanju privredne djelatnosti,
11. Administrativna gradska taksa u iznosu od 10, 00 KM,
12. Žiro račun Budžet Republike Srpske - 5620990000055687; vrsta prihoda 714 913
13. 2,00 KM takse na zahtjev.


ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o unutrašnjoj plovidbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 58/01, 33/06, 1/08);
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske broj 13/02, 87/07, 50/10);
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
VESNA BABIĆ
052/245-185, KANC.:7, RADNO MJESTO:Viši stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti saobraćaja i puteva