Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu stipendije učenicima


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu stipendije učenicima
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.4.3 (12-8) (12-9)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji).

OPŠTI USLOVI:
1. Uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine;
2. Uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs;
3. Uvjerenje/potvrda da je redovan učenik, da prvi put upisuje razred srednje škole, da učenik nije obnovio nijedan razred u upisanoj srednjoj školi;
4. Da učenik nije stariji od 20 godina;
5. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda srednje škole da učenik, u toku školovanja, u upisanoj srednjoj školi ima primjereno vladanje;
6. Izjavu da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE ZA USPJEH U ŠKOLI:
1. Uvjerenje/potvrdu da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik;
2. Potvrdu o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole;
3. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (učenika);
4. Izjavu da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU:
1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata;
2. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs-dijete bez oba roditelja;
3. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs-dijete samohranog roditelja, i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti;
4. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad;
5. Rješenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete iz porodice sa četvoro i više djece;
6. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom, i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad;
7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva-Zavod za zapošljavanje;
8. Dokaz o mjesečnim primanjima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),
9. Kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva;
10. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (učenika ili studenta);
11. Izjavu da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA:
1. Uvjerenje/potvrdu da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno;
2. Potvrdu o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole;
3. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (učenika);
4. Izjavu da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i
- Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika u gradu Prijedoru („Službeni glasnik grada Prijedora“ 9/12).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- U skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele stipendija studentima i učenicima. Procedura se odvija javno i transparentno, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon procedure raspisivanja Javnog kunkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu, koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, podnosioci zahtjeva potpisuju ugovore.
- Po završetku procedure sačinjava se Izvještaj o stipendiranju učenika i studenata i Zapisnik. Izvještaji se upućuju na usvajanje Skupštini grada Prijedora.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
STEVICA DRONjAK
052/245-133, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i NVO
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za poslove iz oblasti NVO sektora