Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu stipendije studentima


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu stipendije studentima
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.4.3 (12-8) (12-9)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji).

OPŠTI USLOVI:
1. Uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine;
2. Uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs;
3. Uvjerenje/potvrda da je redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da student nije obnovio nijednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi;
4. Da student nije stariji od 26 godina;
5. Da student da u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove;
6. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE ZA USPJEH NA STUDIJU:
1. Uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija;
2. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea;
3. Potvrdu o svim položenim ispitima sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove;
4. Potvrdu visokoškolske ustanove da student nije disciplinski odgovarao;
5. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta);
6. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU:
1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od I (prve) do V (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata;
2. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete bez oba roditelja;
3. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs-dijete samohranog roditelja, i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti;
4. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad;
5. Rješenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete iz porodice sa četvoro i više djece;
6. Uvjerenje Centra za socijalni rad, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom, i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć utvrđenu rješenjem Centra za socijalni rad;
7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva-Zavod za zapošljavanje;
8. Dokaz o mjesečnim primanjima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima);
9. Kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva;
10. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta);
11. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI ZA STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA:
1. Uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija deficitarniih zanimanja/struka;
3. Kopiju prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea;
4. Potvrdu o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove;
5. Potvrdu visokoškolske ustanove da student nije disciplinski odgovarao;
6. Kopiju kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (učenika ili studenta);
7. Izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i
- Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika u gradu Prijedoru („Službeni glasnik grada Prijedora“ 9/12).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- U skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele stipendija studentima i učenicima. Procedura se odvija javno i transparentno, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon procedure raspisivanja Javnog kunkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu, koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, podnosioci zahtjeva potpisuju ugovore.
- Po završetku procedure sačinjava se Izvještaj o stipendiranju učenika i studenata i Zapisnik. Izvještaji se upućuju na usvajanje Skupštini grada Prijedora.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.:67, RADNO MJESTO:Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
STEVICA DRONjAK
052/245-133, KANC.:64, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i NVO
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.:64, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove iz oblasti NVO sektora