Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za upis djeteta u Osnovnu školu čijem upisnom području ne pripada


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za upis djeteta u Osnovnu školu čijem upisnom području ne pripada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.4.2 (12-14)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- potvrda škole u koju je dijete upisano,
- kućna lista,
- potvrda o upisu starijeg djeteta u školu,
- uvjerenje o prebivalištu,
- uvjerenje nadležnog organa o postojanju javnog gradskog prevoza,
- uvjerenje škole o obezbijeđenom školskom prevozu i
- ostalo.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16),
- Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) i
- Odluka o utvrđivanju kriterijuma za upis učenika u školu koja pripada drugom upisnom području („Službeni glasnik grada Prijedora“ 14/17).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
- Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave,
- Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti te upoznaje direktore škola o eventualnoj promjeni,
- Izrađuje upravni akt i
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.:67, RADNO MJESTO:Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
STEVICA DRONjAK
052/245-133, KANC.:64, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i NVO