Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Građevinska i upotrebna dozvola


NAZIV POSTUPKA: Građevinska i upotrebna dozvola
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.1.1.1 06/1-2.2
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Obavjest Odjeljenja o načinu postupka legalizacije,
2. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja,
3. Lokacijski uslovi za lokacije koje se nalaze izvan obuhvata sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja,
4. Dokaz o vlasništvu,
5. Građevinsku dozvolu, ako je takva dozvola bila izdata,
6. Geodetski snimak situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgrađenog objekta izrađen od ovlaštene ustanove za poslove premjera i katastra nepokretnosti i kopije katastarskog plana,
7. Dva primjerka projekta izvedenog stanja za legalizaciju – arhitektonska faza,
8. Zapisnik o izvršenom vještačenju o tehničkoj ispravnosti, mehaničkoj otpornosti, stabilnosti i kvalitetu građenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta koji je sačinilo pravno lice koje ima licencu za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili građenje objekata,
9. Mišljenja organa koji se bavi poslovima zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa, ako se objekat nalazi u zoni zaštite prirodnog ili kulturnog dobra,
10. Saglasnost nadležnog javnog preduzeća, ako je objekat izgrađen u vodnom dobru ili u zaštitnom pojasu,
11. Dokaz o plaćenoj naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renti, te dodatnoj naknadi za legalizaciju objekta obračunatu prema odredbama zakona,
12. Dokaz o plaćenim naknadama koje su propisane drugim zakonima i
13. Administrativna gradska taksa.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- individualni stambeni objekti BGP do 400 m2 = 2 KM i
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP do 400 m2 = 200 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62/18),
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13) i
- Pravilnik o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije (Službeni glasnik RS, broj 101/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti tehničke dokumentacije i njenoj usklađenosti sa lokacijskim uslovima i da li je istu izradilo ovlašteno lice.
4. Ovjerava tehničku dokumentaciju.
5. Izrađuje upravni akt.
6. Dostavlja stranci ovjerene UTU (ukoliko isti nisu u sklopu lokacijskih uslova), tehničku dokumentaciju i upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa:Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VERA KOVAČEVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
LIDIJA KEVIĆ,
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za kontrolu i praćenje urbanističko-tehničke dokumentacije