Социјална заштита

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Град у области социјалне заштите има сљедеће надлежности:

- доноси годишњи и средњорочни програм социјалне заштите на основу анализе социјалног стања становника на свом подручју;

- доноси одлуку о проширеним правима и друга акта којима прописује услове за остваривање права и мјера утврђених одлуком и програмима, обезбјеђује средства за реализацију права утврђених законом и својим одлукама;

- обезбијеђује средства за обављање дјелатности социјалне заштите (Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране); Правилник о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце

- оснива и брине се о раду установа социјалне заштите, врши координацију активности социјалне заштите на подручју јединице локалне самоуправе;

- формира радно тијело за социјалну заштиту и обавља и друге послове у остваривању циљева социјалне заштите;

- прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група и сагласно њима дефинише политику проширене социјалне заштите на свом подручју;

- ствара услове за квалитетно пружање социјалних услуга грађанима: услуге дјеци, старијим, онеспособљеним, породицама са проблемима и другим социјално угроженим лицима;

- прати социјалне потребе грађана, обезбијеђује равноправне услове лицима са инвалидитетом, утврђује програме побољшања квалитета живота ових лица, њихових породица и других угрожених група, дефинише политику проширене социјалне заштите на подручју Града;

- прати и помаже рад социјално хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарне дјелатности и

- развија и друге специфичне садржаје, у складу са потребама и могућностима у социјалној заштити.

Услуге социјалне заштите становницима града Приједора пружа Јавна установа „Центар за социјални рад“ Приједор, којој је оснивач Скупштина Града и на коју је Град пренио јавно овлашћење за обављање ових услуга.

Град Приједор сарађује са невладиним организацијама, корисничким удружењима и приватним сектором, што је резултовало развој специфичних потреба становништва наше локалне заједнице. У складу с тим, редовно се врши контрола услуга и састанци са партнерским организацијама, како би се унаприједио квалитет услуга.

У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада Центар врши јавна овлаштења: пружа прву стручну помоћ грађанима, рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе, рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и старатељства, ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку, пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите, врши надзор над хранитељским породицама, води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције, те врши исплату новчаних средстава у оквиру права утврђених законом и другим прописима и општим актима.

У обављању наведених дјелатности, Центар сарађује са другим јавним организацијама и установама, органима управе, удружењима грађана, вјерским заједницама, хуманитарним организацијама, те другим домаћим и страним физичким и правним лицима који учествују у обављању дјелатности социјалне заштите.

Прихватна станица је посебан дио објекта Центра за социјални рад Приједор, намијењен за прихват и привремени боравак жртава породичног насиља, те дјеце која се нађу у скитњи или просјачењу, најдуже до 72 часа, уз 24-часовну контролу стручних радника Центра. Станица је савремено опремљена, располаже са три собе, дневним боравком и трпезаријом, те купатилом и санитарним чвором.

УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Јавна установа „Центар за социјални рад“ Приједор
Адреса: Ослободилаца бр. 8, 79101 Приједор
Република Српска БиХ
Телефон: 387 52 231 967
Факс: 387 52 211 554
< E-mail: > Контакт е-маил

Градска организација Црвени крст Приједор
Адреса: Меше Селимовића бб, 79101 Приједор
Република Српска БиХ
Телефон: 387 52 231 621
Факс: 387 52 211 101
< E-mail: > Контакт < e-mail >

Јавна установа „Дом за стара лица“
Адреса: Проте Матеје Ненадовића бб, 79101 Приједор
Телефон: 387 52 233 751
Факс: 387 52 211 982
< E-mail: > Контакт < e-mail >

Јавна установа „Дом за лица са инвалидитетом“
Адреса: Милана Врховца 117, 79000 Приједор
Телефон: 387 52 232 300
< E-mail: > Контакт < e-mail >