ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Надлежност Града Приједора у области здравствене заштите:

- обезбијеђује унапређивање и очување здравља становништва, сузбијање и спречавање заразних и других обољења која се појављују у епидемиолошком облику;

- обезбијеђује спровођење мјера превентивне и примарне здравствене заштите становништва;

- прати здравствено стање становништва и епидемиолошку ситуацију на подручју града и предузима мјере за њихово унапређивање;

- утврђује планове, обезбијеђује услове и организује спровођење општих и превентивних мјера систематске дезинсекције и дератизације за своје подручје;

- отклања здравствене посљедице проузроковане елементарним и другим непогодама и ванредним приликама;

- обезбијеђује средства за спровођење вакцинације неосигураних лица;

- предлаже Министарству план мреже здравствених установа за своје подручје;

- прати рад здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите, чији је оснивач;

- финансира и суфинансира изградњу и опремање здравствених установа, те обезбијеђује средстава за континуирано одржавање објеката и опреме, обнављање и набавку нове опреме за здравствену установу чији је оснивач;

- обезбијеђује мртвозорство и средства за услуге утврђивања времена и узрока смрти лица која умру ван здравствене установе на територији Града Приједора (Скупштина града именује докторе медицине - мртвозорнике за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе) (Одлука о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2021. годину);

- обезбјеђује средстава за суфинансирање програма и пројеката здравствене заштите од интереса за локалну самоуправу;

- обезбијеђује средства за здравствено осигурање социјално угрожених лица у складу са посебним законом;
2021
- обезбијеђује средства за покривање трошкова здравствене заштите социјално угрожених категорија становништва, у складу са могућностима;

- са циљем подршке пронаталитетној политици Града, нарочито са аспекта неповољних демографских тенденција, суфинансира трошкове процедуре медицински потпомогнуте оплодње - вантјелесне оплодње (Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Приједор),

- обезбијеђује услове за мултисекторску сарадњу,

- спроводи специфичне активности на заштити и очувању животне средине,

- обавља и друге послове у области здравствене заштите становништва, у складу са законом;

- надлежни орган локалне самоуправе именује чланове Одбора за здравље, са циљем активног учешћа у остваривању циљева здравствених стратегија на нивоу примарне здравствене заштите, подршке и помоћи здравственим установама и здравственим радницима, као и непосредног учешћа грађана у исказивању здравствених потреба.

Здравствена заштита се иначе обезбјеђује на нивоу Републике, јединице локалне самоуправе и послодавца предузимањем специфичних активности на промоцији здравља, превенцији и лијечењу болести и стања, рехабилитацији обољелих и повријеђених, обезбјеђењу лијекова и медицинских средстава, заштити животне и радне средине и других специфичних активности. Обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите утврђује Фонд здравственог осигурања, уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У Приједору дјелује једна здравствена установа чији је оснивач Република, и једна чији је оснивач Скупштина града Приједора, те већи број приватних здравствених установа из области породичне медицине, педијатријска амбуланта, апотеке, стоматолошке амбуланте, и већи број специјалистичких амбуланти разних грана медицине.
Град Приједор улаже напоре како би здравствена заштита била што доступнија свим становницима нашег града, а здравствене установе континуирано раде на унапређењу квалитета здравствене заштите.

Секундарни и терцијарни ниво заштите

Министарство здравља и социјалне заштите
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
Телефон: 387 51 339-486
Факс: 387 51 339-652
< E-mail: > Контакт < e-mail >
< Web: > < web > страница

Јавна здравствена установа Општа болница „Др Младен Стојановић“ Приједор
Адреса: Милана Врховца бр. 1, 79101 Приједор
Република Српска, БиХ
Телефон: 387 52 238 411
< E-mail: > Контакт < e-mail >

Примарна здравствена заштита

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Приједор
Адреса: Вожда Карађорђа бр. 2, 79101 Приједор
Република Српска, БИХ
Телефон/ факс: 387 52 232 238
< E-mail: > Контакт < e-mail >

Јавна здравствена установа „Градска апотека“ Приједор
Адреса: Краља Петра И Ослободиоца бр. 25, 79101 Приједор
Република Српска, БИХ
Телефон/ факс: 387 52 231 202
< E-mail: > Контакт < e-mail >