Привредни савјет

Привредни савјет

Искуства из претходног периода су показала да локалне власти у БиХ морају да почну дјеловати у смјеру унапређивања пословног окружења и инвестиционе климе. Због тога је потребно уложити доста напора у побољшању пословног окружења, са посебним фокусом на мала и средња предузећа (МСП), односно евидентна је потреба да се унаприједи конкурентност елиминисањем већ добро познатих и документованих препрека за бизнисе и инвеститоре.

Искуства су такођер показала да успостављање јавно-приватног дијалога кроз формирање и рад Привредних савјета, који је један од услова за добијање < BFC > цертификата, може да допринесе до унапређивања пословног окружења и инвестиционе климе.

На тај начин локална заједница добија тијело које идентификује препреке са којима се суочавају бизниси, те уз конструктивно и партнерско дјеловање ка њиховом отклањању, представља позитиван примјер систематског рада на побољшању пословног окружења.

Привредни Савјет града Приједора је основан на основу рјешења бр: 02 -111-98/12 од дана 18.07.2012. године и рјешења о измјенама и допунама бр: 02 - 111-104/17 од 19.06.2017. године
Нови сазив Привредног савјета града Приједора је именован на основу рјешења бр: 02 -111-129/21 од дана 15.04.2021. године, донешеног од стране Градоначелника града Приједора Далибора Павловића.
За Предсједника Привредног Савјета именован је Раде Росић, в.д. начелника Одјељења за привреду и предузетништво, а за замјеника Александар Дрљача, в.д. директора Агенције за економски развој града Приједора ,,Преда-ПД Приједор.

Функције и задаци Привредног савјета су да:

1. Прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже локалној самоуправи активности на унапређењу услова за пословање;
2. Указује на потребе и препреке које привреда има у пословању у непосредном локалном окружењу;
3. Пружа савјетодавну подршку градоначелнику Града Приједора приликом одлучивања у вези економског развоја и развојних програма;
4. Сарађује са Канцеларијом за локални еконономски развој;
5. Учествује у изради локалних развојних докумената.

Рад Привредног савјета града Приједора се одвија на основу Правилника о раду Привредног савјета Града Приједора.

У складу са Рјешењем бр. 02-111-102/17 од 19.06.2017. године за секретара Привредног савјета Града Приједора именована је Агенција за економски развој града Приједора “ПРЕДА-ПД”. Послови и задаци секретара Привредног савјета су да:
- обавља стручне, организационе и административно-техничке послове и друге послове Савјета од интереса за привреду и Град Приједор;
- припрема сједнице Савјета;
- координира рад радних тијела Савјета;
- надлежним органима доставља усвојене ставове, закључке и друге одлуке Савјета;
- координира активности партнера на реализацији одлука Савјета;
- припрема текст саопштења са сједница;
- води записник на сједници Савјета и одговоран је за благовремену и квалитетну израду записника.

За сједнице Привредног савјета се номинују следеће теме у зависности од локалних потреба:
- Усвајање плана рада Привредног савјета
- Извјештавање о раду Привредног савјета
- Преглед привредних кретања Републике Српске
- Информација о пословању локалне привреде
- Анализа прерађивачке индустрије
- Анализе дјелатности од значаја за локалну заједницу (дрвопрераде, металопрераде, прехрамбене ....)
- Анализа и унапређење инструмената локалног економског развоја
- Анализа доступности ресурса
- Анализа предузетничке дјелатности
- Преглед и анализа ефеката подстицајних мјера привреди са Републичког и локалног нивоа и приједлози за побошљање
- Анализа доступности финансијских средстава пословним субјектима
- Преглед и анализа оптерећења привреде накнадама са локалног и републичког нивоа
- Презентација Акционог плана запошљавања
- Преглед перспективних дјелатности у ЕУ – Могућности развоја нових дјелатности и могућности креирања побољшања у ланцима вриједности на локалном / регионалном нивоу
- Анализа и унапређење промоције локалне заједнице
- Праћење и процјена извршења пројеката и стратегије за локални економски развој
- План капиталних инвестиција
- Преглед постојећих стратешких докумената, приједлози за унапређење и израду нових

Документи

Сједнице