Основни показатељи

Привреда - основни показатељи

УОПШТЕНО О ГРАДУ ПРИЈЕДОРУ

Приједор је традиционално индустријска средина, која је економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса жељезне руде, гипса, кречњака, глине, кварцног пијеска и дрвета. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металске индустрије. О богатству сировина на којима почива металопрерађивачка дјелатност (жељезна руда и сл.), град Приједор спада у најбогатије крајеве у Републици Српској и БиХ.

ПРИВРЕДА ГРАДА ПРИЈЕДОРА

Привреда града Приједора у пријератном периоду је била заснована на развоју индустријских капацитета базне индустрије. Носиоци привредног развоја на подручју општине су били велики пословни системи у области производње жељезне руде и производњи целулозе и папира.
У послијератном периоду је постала је јасна нужност структурних промјена, односно радикалног преокрета обзиром на развојне карактеристике привреде пријератног периода.
Последњих година структура предузећа града Приједора доживљава значајне промјене усљед дјеловања разних фактора, почев од власничких трансформација, законских промјена, реструктуирања привредних потенцијала, увођења тржишног концепта привређивања умјесто договорне економије и сл.
На подручју града Приједора основан је већи број привредних удружења из различитих сектора, са циљем да се допринесе развоју привреде Приједора. Основнои правци дјеловања удружења су пословно повезивање, едукација, размјена искустава, ширење модерне културе пословања, обезбјеђење конкурентности за мала и средња предузећа, отварање нових тржишта, залагање за децентрализацију еконоских активности с циљем привредног и економског раста мање развијених мјеста.
Индустрија града Приједора обухвата више сектора привређивања, од којих су најважнији: рударство, дрвна индустрија, металопрерада, прехрамбена индустрија, грађевинарство, саобраћај и други сектори.

Рударство – представља кључну грану приједорске привреде, која снабдијева основним сировинама многе привредне дјелатности. У протеклом периоду евидентна су милионска улагања у сектор рударства у Приједору, што се највише рефлектовало на повећање запослености, раст бруто домаћег производа (БДП), повећање продуктивности, раст извоза.

Мапа минералних ресурса и сировина Града Приједора

Дрвна индустрија – капацитети дрвне индустрије су лоцирани на ширем подручју града Приједора, а њихове основне карактеристике су:
- локална расположивост (самообнављајуће) сировинске основе,
- традиција и производно искуство у врло широкој палети производа,
- извозна оријентисаност,
- квалификована радна снага,
- расположивост властитих извора енергије (у угљу и електричној енергији),
- велика тржишта у релативној географској близини.

Метална индустрија – метална индустрија има стратешки значај за економски развој града Приједора. Поред директног има и велики значај за развој поједних привредних сектора, грана и групација. Својом производњом даје импулс развоју производње и у другим привредним гранама. Метална индустрија је ангажована на изради и монтажи челичних конструкција и у овој области се остварује добра сарадња са земљама региона и Европском Унијом.

Прехрамбена индустрија – развојни потенцијал прехрамбене индустрије на подручју Приједора подстиче снажнији привредни раст, интензивну локалну и регионалну сарадњу, те креира синергију између произвођача ради оптимизације пословања. Најзначајнија предност за даљи развој ове гране индустрије су постојећи природни ресурси (плодно пољопривредно земљиште, добри климатски услови), као и одговарајући производни капацитети, који у погледу квалитета парирају капацитетима у региону.

Поред наведеног, пољопривреда има веома важну улогу у укупном економском и привредном развоју града Приједора. Постојећи природни потенцијали у виду климе, земљишта и воде представљају значајне претпоставке за добру пољопривредну производњу, а говорећи о разноврсности ове гране привреде уочава се да се она манифестује у сточарству, воћарству, ратарској и повртларској производњи. Важно је напоменути да је систем противградне заштите на подручју града Приједора успостављен у току 1994. године, а инсталирано је 13 противградних станица које су у систему противградне превентиве Републике Српске. Поред наведеног, у оквиру пољопривреде дјелују различита удружења (удружења воћара, удружења пчелара, удружења пољопривредних произвођача), која заједничким дјеловањем утичу на економски раст пољопривреде и руралног развоја, стварање додатне вриједности, побољшању животног стандарда становништва у руралним подручјима и представљању локалних производа уз истовремено проналажење канала дистрибуције.

Инструменти подршке развоју привреде

Концепт локалног економског развоја (ЛЕР) и инструменти подршке развоју предузетништва и МСП, примјењују се на подручју Приједора од 2003. године. Град континуирано спроводи активности у циљу креирања повољног пословног окружења. У претходном периоду град је развио читав низ инструмената подршке предузећима, у виду брзе регистрације предузетништва, Инфо центра за инвеститоре, пословних зона, инкубатора као и обезбеђења подстицајних средстава.
У протеклих 10-ак година, по узору на најбоље регионалне и европске праксе, креиран је низ инструмената подршке развоју предузетништва и конкурентности малих и средњих предузећа.
Град Приједор настоји да обезбиједи адекватне услове и створи повољан амбијент у циљу привлачења инвестиција и јачања привреде на подручју Приједора кроз разне врсте подстицаја и пројеката, као што су:

- Подстицаји послодавцима за запошљавање нових радника
- Подстицаји послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова
- Подршка самозапошљавању
- Подршка женском предузетништву
- Подстицаји за увођење стандарда квалитета
- Подстицаји за развој пољопривреде
- Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа
- Подршка запошљавању теже запошљивих категорија
- Подршка иновацијама и инвестицијама у мала и средња предузећа
- Креирање и извођење програма обуке и преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада

Град Приједор значајну пажњу посвећује припреми и реализацији пројеката који се финансирају средствима предприступног инструмента ИПА, доступних Програма Европске уније и у оквиру пројеката и програма међународних развојних организација и институција. У овом моменту актуелно је више пројеката који се финансирају из наведених извора, укупне вриједности од око 3.000.000 КМ.

Неки од инструмената подршке су:

- Фондација за развој „Приједор“ – представља кредитно-гарантни фонд, а основана је у сврху издавања гаранција за кредите за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних произвођача. Гаранције се усмјеравају у оквиру 3 линије и то: кредитирање малих и средњих предузећа, кредитирање предузетника и кредитирање у области пољопривреде. Гаранција покрива 35% износа одобреног кредита, каматна стопа на одобрена средства износи 4,25%, а гаранција се одобрава за кредите чија је намјена финансирање основних и обртних средстава.
- Инфо центар за инвеститоре – представља проактиван, мобилан и висококвалитетан сервис за инвеститоре који су заинтересовани за улагање и успостављање пословне сарадње на подручју Приједора. Основни задатак Инфо центра је пружање свих релевантних информација за инвеститоре на једном мјесту, у смислу спровођења свих процедура у оквиру инвестиционог процеса, укључујући и квалитетну постинвестициону подршку.
- Агенција за економски развој „ПРЕДА-ПД“ – основана је 2006. године, а оснивач је Град Приједор. Агенција је основана са циљем подршке развоју малим и средњим предузећима, промоције предузетништва, подршке економским и реформским иницијативама унутар регије, успостављања и развоја партнерства између јавног, приватног и невладиног сектора, пружања помоћи реализацији директних домаћих и страних инвестиција и др.
- Индустријске зоне – просторним планом града Приједора предвиђено је 5 локација у сврху изградње индустријских зона („Целпак“, „Чиркин поље“, „Балтине баре“, „Омарска-Паљуге“ и „Камичани“), док је за 2 индустријске зоне („Целпак“ и „Чиркин поље“) урађена просторно планска документација и до данас је реализован већи број активности на оспособљавању и стављању у функцију зоне „Целпак“.
- Предузетнички инкубатор „Приједор“ – основан је 2006. године, а примарни концепт Инкубатора је да новоосноване производне фирме < (START-UP) > бораве у простору Инкубатора у периоду од 5 година, те да користе заначајн број услуга, као што су: изнајмљивање производних простора по знатно повољнијој цијени од тржишне, кориштење бесплатних савјетодавних услуга, едуковање, административне услуге и сл.

Резултати анкетирања пословних субјеката - 2018. година