О Скупштини

Скупштина Града Приједора

МИРСАД ДУРАТОВИЋ

МИРСАД ДУРАТОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-122
052/245-127

Мирсад Дуратовић рођен је 1974. године у Приједору. Основну и средњу Машинску техничку школу похађао је у Приједору. Завршио је Школу за политичке студије Вијећа Европе у Страсбуру. По струци је дипломирани економиста, смјер јавна управа. Активно говори њемачки језик а пасивно енглески и руски. Радио је у јавној управи, банкарско-финансијском и приватном сектору. Био је посланик у Народној скупштини Републике Српске у мандату 2006.-2010. Одборник је у Скупштини Града Приједор у трећем мандату. Признат је као хуманитарни радник и борац за људска права како у Приједору тако и на регионалном и међународном нивоу. Потпредсједник је Демократске фронте Босне и Херцеговине и члан предсједништва Демократске фронте Босне и Херцеговине. Ожењен је и отац двоје дјеце.


ИГОР КНЕГИЊИЋ

ИГОР КНЕГИЊИЋ

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052-245-122
052-245-127

У припреми


ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ

ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-125
052-245-127

Именовани је рођен 1958. године у Приједору. По завршетку Правног факултата у Бањалуци запошљава се у Хидроградњи Сарајево, гдје је након завршетка приправничког стажа именован за секретара радне јединице Омарска. 1986. године заснива радни однос у Фабрици целулозе и папира "Целпак" на пословима руководиоца Одјељења за имовинско правне послове, а од 1989. године је обављао функцију кадровског директора у Фабрици целулозе и папира "Целпак" до 1997. године када је именован за секретара за Урбанизам и стамбено-комуналне послове у Скупштини општине Приједор, те је као секретар био и члан извршног одбора Скупштине Општине. На Локалним изборима који су одржани 1997. године изабран је за одборника Скупштине општине Приједор на који је дао оставку због неспојивости функција, односно након бирања за секретара секретаријата за Урбанизам и стамбено-комуналне послове. На мјесто Секретара скупштине општине је изабран 2003. године и даље је биран у мандатима 2004-2008. година, 2008-2012. година, 2012-2016. година и 2016. до маја 2019. године, када је разрјешен дужности секретара и распоређен на радно мјесто шефа Одсјека у Одјељењу за борачко инвалидску заштиту, а у децембру 2020. године именован је за в.д.секретара Скупштине града Приједора. Предсједник је Градске изборне комисије Приједор од 2005. године до данас.


НАДЛЕЖНОСТИ

(1) Скупштина Града је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:
1) доноси статут Града,
2) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,
7) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,
9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
11) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
12) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
13) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,
14) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
15) доноси одлуку о проглашењу празника Града,
16) доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Града,
17) доноси одлуку о употреби симбола Града,
18) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
19) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
20) доноси план коришћења јавних површина,
21) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
22) доноси одлуку о наградама и признањима,
23) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
24) оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,
25) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
26) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,
27) доноси одлуку о задужењу Града,
28) усваја Пословник Скупштине Града,
29 усваја етички кодекс Скупштине Града,
30) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,
31) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,
32) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,
33) разматра извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
34) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,
35) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач,
36) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
37) расписује јавни зајам и самодопринос,
38) расписује референдум, у складу са законом,
39) доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Града,
40) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град,
41) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
42) врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина Града има предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине које бира на период трајања мандата Скупштине Града.