О Скупштини

Скупштина Града Приједора

ИГОР КНЕГИЊИЋ

ИГОР КНЕГИЊИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-122
052/245-127


ПРИМ.ДР. АЗРА ПАШАЛИЋ

ПРИМ.ДР. АЗРА ПАШАЛИЋ

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052-245-122
052-245-127

Рођена је у Приједору 17.09.1947.године од мајке Хајрије, рођене Мурселовић и оца Идриза Алића,гдје је завршила основну школу и гимназију.
Медицински факултет завршила је у Београду 1975. године, а специјализацију педијатрије у Београду и Сарајеву 1984. године. До почетка рата радила је у Дому здравља Приједор као педијатар и начелник дјечјег и школског диспанзера.
Током рата била је избјеглица у Загребу и Њемачкој и радила у избјегличким камповима, хуманитарним и невладиним организацијама. У Њемачкој је радила на Универзитетској клиници "Креискранкенхаус Старнберг". Након Дејтонског споразума и завршетка рата 1996. године враћа се у БиХ, у Сански Мост, гдје ради као педијатар и начелник педијатријске службе у Дому здравља Сански Мост.
У том периоду је похађала програм обуке породичне медицине у организацији Европске комисије којим добија право на обављање послова доктора породичне медицине.
У Приједор се враћа 2001. године и ради у Дому здравља на мјесту педијатра и начелника дјечјег диспанзера Дома здравља Приједор.
Због успјешног стручног рада и доприноса у развоју здравства додијељена јој је титула примаријуса 2004. године од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. У току стручног рада константно јој је продужавана Лиценца за рад у здравственом систему због континуиране медицинске едукације и активног учешћа на конгресима, семинарима и едукацијама из многих здравствених области, а нарочито савременог лијечења астме и организирања Школе астме у педијатријској служби Дома здравља Приједор.
Члан је Предсједништва Удружења педијатара,члан љекарске коморе Републике српске и Удружења доктора медицине Републике Српске.
Велики ангажман и способност посветила је волонтерском и хуманитарном раду и развоју цивилног друштва, помирењу и суживоту уз едукације из области ненасилног рјешавања конфликата, писању пројеката, обезбјеђивање средстава, јачање жена и дјевојака у политици и слично, које су организирале Фондација Удружене жене, Жене женама, ОСЦЕ и друге домаће и стране невладине организације.
У свом раду у невладином сектору дала је велики допринос у раду многих удружења грађана и невладиних организација гдје је била оснивач и члан управљачких структура и координатор као што су: Цивилни форум који је основан у оквиру Агенције локалне демократије, Форум за безбједност у пројекту Британске амбасаде, Нансен дијалог центар, НВО Фамилија, УГ Берек, Удружење жена Доња Пухарска, КУД Осман Џафић, Мостови пријатељства, УГ народна кухиња Оптимисти, Коалиција за борбу против дјела почињених из мржње и предрасуда Прва толеранција Приједор и других.
Члан је радне групе коју је именовао градоначелник за израду акционог плана превенције дјела почињених из мржње и предрасуда који је усвојен у Скупштини града. Једна је од потпредсједника Европског покрета у БиХ.
Цертифирани је медијатор у БиХ и активно ради у поступцима медијација Удружења медијатора у БиХ.
Политиком се почела бавити 2004. године да би помогла свим категоријама грађана од повратничке, домицилне и избјегличке популације као и јачање жена у политици на мјесту гдје се доносе одлуке.
За одборницу Скупштине општине први пут је изабрана на Изборима 2004. године а касније на локалним изборима 2008., 2012. и 2020. године.
Функцију предсједнице Скупштине општине је обављала у мандатима 2004.-2008. година и 2008.-2012. година. Тренутно обавља функцију потпредсједнице Скупштине града као одборница коалиције Покрет за Приједор. Предсједница је Регионалног одбора Покрета демократске акције и један од потпредсједника политичке партије Покрет демократске акције. Предсједница је скупштинске Комисије за равноправност полова и члан Комисије за избор и именовање. Течно говори њемачки језик.
Супруг потпредсједнице је Хусеин Пашалић, социјални радник у пензији а син Емир Пашалић живи у Америци и доктор је информатичких наука.


НАДЛЕЖНОСТИ

(1) Скупштина Града је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:
1) доноси статут Града,
2) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,
7) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,
9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
11) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
12) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
13) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,
14) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
15) доноси одлуку о проглашењу празника Града,
16) доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Града,
17) доноси одлуку о употреби симбола Града,
18) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
19) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
20) доноси план коришћења јавних површина,
21) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
22) доноси одлуку о наградама и признањима,
23) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
24) оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,
25) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
26) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,
27) доноси одлуку о задужењу Града,
28) усваја Пословник Скупштине Града,
29 усваја етички кодекс Скупштине Града,
30) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,
31) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,
32) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,
33) разматра извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
34) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,
35) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач,
36) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
37) расписује јавни зајам и самодопринос,
38) расписује референдум, у складу са законом,
39) доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Града,
40) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град,
41) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
42) врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина Града има предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине које бира на период трајања мандата Скупштине Града.