Јединица за интерну ревизију

Јединица за интерну ревизију

Шеф Јединице: БОРО ВОЈВОДИЋ, доктор економских наука
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-153

НАДЛЕЖНОСТИ
У Јединици за интерну ревизију обављају се послови интерне контроле рада Градске управе, а то су: припрема годишњег плана интерне контроле на основу процјене ризика, разматрање извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора и израда годишњег извјештаја о ревизији и достављање Градоначелнику, прикупљање и вредновање доказа, разматрање мишљења и препорука, контрола усклађеност планираних и утрошених средстава и праћење извршења планираних активности, сарадња са Главном службом за ревизију јавног сектора, другим финансијским институцијама, руководиоцима организационих јединица Градске управе, те обављање и других послова по налогу Градоначелника.