Кабинет Градоначелника

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Шеф кабинета: ДАНИЈЕЛА ДОДОШ, дипл. економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-134
052/245-113

НАДЛЕЖНОСТИ
Кабинет Градоначелника је посебна организациона јединица у оквиру које се обављају савјетодавни, протоколарни и административно-технички послови за потребе Градоначелника, а који се односе на: припрему сједница Колегијума Градоначелника, састанака које организује Градоначелник са руководиоцима организационих јединица Градске управе, јавним предузећима и установама, манифестације на којима је Градоначелник предсједник организационог одбора, вођење евиденције са поменутих догађаја старање о реализацији утврђених обавеза, вођење записника, те израда закључака са сједница Колегијума, поступање по представкама, приједлозима и притужбама грађана, те по актима које институције Републике Српске и Босне и Херцеговине упућују Градоначелнику, старање о пошти Градоначелника, евидентирање и даља дистрибуција исте за процес пријема странака, обављање протоколарних послова на плану сарадње са институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине, међународним организација, грађанима, те координсање послова у вези са међународним програмима посјета, службеним посјетама у земљи и иностратнству, реализовање активности из дјелокруга односа с јавношћу, информисања, те утврђивања званичне интернет презентације Града Приједор, ажурирање листе пословног протокола, интернет адресара, програма међународних протоколарних догађаја за потребе Градоначелника, превођење документације за потребе Градоначелника и других докумената по налогу Градоначелника, послове међународне сарадње, вршење послова везаних за приступ информацијама у складу са Законом о слободи приступа информацијама, по налогу Градоначелника прима странке које траже пријем код Градоначелника, обезбјеђује и планира организацију службених путовања Градоначелника и званичних делегација, обавља и друге послове по налогу Градоначелника.