Одсјек за мјесне заједнице

Одсјек за мјесне заједнице

Шеф Одсјекa: ЖЕЉКО ВУКОВИЋ, дипломирани инжењер менаџмента
Светосавска 27, 79102 Приједор
052/234-777
052/234-775

НАДЛЕЖНОСТИ

У Одсјеку за мјесне заједнице обављају се стручни и административни послови за потребе Одсјека и потребе органа мјесних заједница; врши координација рада мјесних заједница и прикупљају информације из мјесних заједница у циљу израде извјештаја и анализа за потребе органа Града, пружа стручну помоћ органима мјесних заједница у изради програма, пројеката, анализа и приједлог мјера, прати рад зборова грађана и састанака савјета мјесних заједница, учествује у припремама за провођење избора за чланове савјета мјесних заједница, примају и обрађују захтјеви савјета мјесних заједница и исти достављају субјектима којима су упућени, обавјештава становништво о активностима Градске управе на простору мјесне заједнице, извјештава непосредног руководиоца о стању, потребама и активностима мјесних заједница; прикупљају извјештаји о раду мјесних заједница и исти достављају у Градску управу; води рачуна о кориштењу друштвене имовине мјесних заједница и начин кориштења исте, води евиденције из области рада Одсјека и рада мјесних заједница; судјелује у активностима на припреми нацрта буџета Града за сваку наредну годину; активно учествује на припреми и аплицирању пројеката који се кандидују на јавне позиве које објављују надлежни ентитетски и државни органи а који се односе на мјесне заједнице; редовно прати реализацију одобрених пројеката по било ком основу и крајње ефекте истих; интервентно реагује у ситуацијама које подразумијевају посебно ангажовање надлежних органа локалне заједнице у циљу прикупљања потребних информација, нарочито у ванредним ситуацијама; редовно информише Градску управу о стању инфраструктуре на подручју мјесних заједница, нарочито руралних мјесних заједница; обавља и друге послое по налогу непосредног руководиоца.