Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику

Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну политику и демографску политику

Начелник Одјељења: Оливера Брдар-Мирковић, проф. српског језика и књижевности
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-195

НАДЛЕЖНОСТИ
Праћење и проучавање стања у образовању и васпитању те предузимање мјера за унапређење кроз континуирану сарадњу са установама предшколског,основног,средњег и високог образовања као и кроз рад са активима директора основних и средњих школа и осталим надлежниом тијелима из ове области.
Доношење мјера за побољшање ученичког и студентског стандарда кроз израду плана стипендирања,вођење евиденције о додијељеним стипендијама,сарадњу са ученичким и студентским организацијама чији су програми оријентисани на задовољавање потреба у области образовања.
Праћење и анализа здравственог стања и здравствених потреба становништва града кроз континуирану сарадњу са здравственим установама и установама које се баве социјалном заштитом.
Учешће у изради плана имунизације предшколске и школске дјеце и ажурирање спискова новорођене дјеце.
Учешће у изради аката везаних за мртвозорство и преглед умрлих лица ван здравствених установа.
Припрема приједлога аката везаних за дезинфекцију,дератизацију и дезинсекцију.
Доношење програма мјера за помоћ социјално угроженим грађанима те израда правних аката за додјелу новчане помоћи из буџета града.
У сарадњи са Центром за социјални рад учествује у изради аката везаних за рад јавних кухиња.
Сарађује са организацијама цивилног друштва и међународним организацијама које се баве питањима социјалне и здравствене заштите.
Прати и анализира стање из области демографске политике те предлаже мјере унапређења.Обавља послове из области додјеле средстава за асистирану репродукцију.Израђује и прати примјену аката везаних за додјелу средстава за новорођену дјецу те породице са троје и више дјеце.
Израђује студије и извјештаје везане за демографска кретања становништва града те врши праћење образовних,економских,социјалних националних,вјерских и других структура становништва.
Срађује са институцијама,општинама и градовима,научним и стручним установама и удружењима грађана по питању демографије и пронаталитетне политике.

ОДСЈЕЦИ