Одјељење за просторно уређење

Одјељење за просторно уређење

Начелник Oдјељења: ДАНИЈЕЛ ЗРНИЋ, дипл. инжењер архитектуре
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-170
052/245-174

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за просторно уређење обављају се стручно-технички, управни и вануправни послови, који се односе на: учешће у изради и реализацији стратешких и других пројеката од интереса за Град, припрему и предлагање докумената просторног уређења и обезбјеђивање њихове примјене и спровођења у сврху планског уређења, организације и коришћења простора, праћење стања уређења простора и насеља на територији града; прикупљање, обраду, систематизовање и чување података и документације из области уређења простора и грађења; издавање извода из докумената просторног уређења; издавање информација и локацијских услова; доношење рјешења: грађевинске и употребне дозволе, рјешења којим се утврђује легалност објеката, рјешења о уклањању објеката по захтјеву странке и по службеној дужности у случају опасности по живот и здравље људи, околне објекте и саобраћај, рјешења о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности рента; издавање потврда о етажирању објеката, издавање записника о исклочењу објеката након издавања грађевинске дозволе, припрему општих аката и других одлука из области уређења простора и грађења, које доноси Градоначелник и Скупштина Града.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за грађење и употребу објеката
Шеф Oдсјека: Лидија Кевић, дипл. инг. архитектуре
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-173
052/245-174
Одсјек за планирање, урбанизам и документацију
Шеф Oдсјека: Владана Пецаљ, мастер просторни планер
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-176
052/245-174