Одсјек за стручне и административне послове Скупштине

Одсјек за стручне и административне послове Скупштине Града

Шеф Одсjека: НАДА ЗОРИЋ, дипл. правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-126
052/245-127

НАДЛЕЖНОСТИ

У Одсјеку за стручне и административне послове Скупштине Града (у даљем тексту: Скупштина) обављају се стручни, административни и други послови у вези са радом Скупштине и радних тијела Скупштине, а односе на: прикупљање, разврставање и организовање техничке обраде материјала за сједнице Скупштине и сједница радних тијела, стручна и техничка припрема сједница Скупштине и сједница радних тијела, припрема и организовање радних састанака за потребе предсједника Скупштине, израда нацрта Програма рада Скупштине, прикупљање података и израда извјештаја о раду Скупштине, праћење реализације Програма рада Скупштине, израда Скраћених записника са сједница Скупштине, израда аката донесених на сједницама Скупштине и њихова благовремена достава организационим јединицама Градске управе и другим субјектима, израда аката донесених на сједницама радних тијела Скупштине, пружање стручне, административне и техничке помоћи одборницима Скупштине у остваривању њихових права и дужности припрема и обрада аката за објаву у "Службеном гласнику Града Приједор", израда овог гласила и његова благовремена достава организационим јединицама Градске управе и другим субјектима, сређивање и чување документације Скупштине, израда регистра општих аката које доносе Скупштина и Градоначелник, прикупљање, обрада и архивирање скупштинског материјала и службених гласника, секретарски послови за потребе предсједника и потпредсједника Скупштине, административни, технички и други стручни послови за потребе рада комисија које организује Скупштина.