Послови Градске управе

Послови градске управе

Послови Градске управе су:
- извршавање и провођење прописа Скупштине Града и Градоначелника,
- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник,
- извршавање и провођење закона и других прописа и обезбјеђивање вршења послова, чије извршење је повјерено Граду и
- вршење стручних и других послова повјерених од стране Скупштине Града.

Унутрашња организација и начин рада Градске управе уређује се тако да се обезбиједи:
1) обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће основне, посебне и унутрашње организационе јединице,
2) законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,
3) стручно, рационално и одговорно обављање послова и остваривање задатих циљева рада запослених и именованих лица,
4) ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова и
5) јавност рада органа јединице локалне самоуправе.