Просторно уређење

ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

Стратешки документи просторног уређења
Назив планаПрилозиСлужбени гласник
01.ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ до 2025. год.
Одлука о доношењу Измјене и допуне ПланаРепублике Српске бр. 15/15
Осовине развоја и приоритетна развојна подручја
02.ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК „КОЗАРА“
Одлука о доношењу ПланаРепублике Српске бр. 9/14
Организација простора
Текстуални дио плана
Туристички садржаји
Зонација
03.ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2008 - 2018
Мрежа насеља
Намјена простора
Одлука о доношењу ПланаОпштина Приједор бр. 10/09
Производне зоне
Саобраћајна инфраструктура
Текстуални дио плана
Заштићена природна подручја
04.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПРИЈЕДОРА 2012-2032
Центри и распоред јавних функција, радних зона и објеката непривреде као и центара рекреације
Граница обухвата плана, подцјелине и намјена површина
Одлука о доношењу Плана Град Приједор бр.7/14
Текстуални дио плана
05.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЉУБИЈЕ 2016-2036
Обухват плана
Одлука о доношењу планаГрад Приједор бр. 5/19
Планирана функционална и просторна организација
Текстуални дио Плана
Регулациони планови и други спроведбени документи просторног уређења
ЗонаНазив документаСлужбени документ
01.ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - 1.Фаза "Службени гласник општине Приједор" бр.7/07
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН СТАРИ ГРАД У ПРИЈЕДОРУ "Службени гласник општине Приједор " бр.3/07
РЕВИЗИЈА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник Града Приједор " бр.10/13
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА У ПРИЈЕДОРУ "Службени гласник општинеПриједор " бр.8/06
02.ПОСЛОВНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ
ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РЖР ЉУБИЈА -"ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА" НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА Службени гласник Града Приједора бр. 10/18 и Службени гласник Општине Оштра Лука бр. 13/18
Регулациони план подручја бившег погона "Целпак"-Секција 1 и Секција 2Општине Приједор бр.9/06
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА БИВШЕГ ПОГОНА ЦЕЛПАК - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.9/06
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ "БАЛТИН БАРЕ" -СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник Града Приједор " бр.15/17
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ "ЧИРКИН ПОЉЕ" У ПРИЈЕДОРУ-СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник општине Приједор " бр.8/11
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ОМАРСКА" "Службени гласник општине Приједор " бр.11/08
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН РЖР "ЉУБИЈА" - ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА "Службени гласник Града Приједор " бр.7/15 и "Службени гласник општине Оштра Лука " бр.11/15
03.ЗОНЕ СТАНОВАЊА И МЈЕШОВИТЕ ЗОНЕ
ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - ДРУГА ФАЗА (СЕКЦИЈЕ 1 и 2) "Службени гласник Општине Приједор" бр. 11/08
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА И УРИЈЕ 1.ФАЗА -СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник Града Приједор " бр.6/13
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА И УРИЈЕ 2.ФАЗА -СЕКЦИЈА 3 "Службени гласник Града Приједор " бр.11/17
Регулациони план "Аеродром 4""Службени гласник Града Приједор" бр. 10/18
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДИЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИ ПОЉЕ 2.ФАЗА "Службени гласник општине Приједор " бр.10/06
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА УРИЈЕ -ЈУГ "Службени гласник општине Приједор " бр.4/09
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА МАТАРУШКО ПОЉЕ. МАТАРУШКО ПОЉЕ 2 И НАСЕЉА ТУКОВИ - СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник општине Приједор " бр.13/07
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПРОСТОРА УЗ КОРИТА РИЈЕКА САНА И ГОМЈЕНИЦА НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ПРИЈЕДОРА-СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник Града Приједор " бр.10/16
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДИО НАСЕЉА УРИЈЕ ЦЕНТАР- УП ТЕШИНИЋ "Службени гласник општине Приједор " бр.4/06
ЗОНИНГ ПЛАН ЈУЖНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА"Службени гласник Града Приједора" бр. 2/19
04.ЗОНЕ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕВИЗИЈЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 - ДИО СЕКЦИЈЕ 1 И ДИЈЕЛА НАСЕЉА Д.ПУХАРСК"Службени гласник општине Приједор " бр.2/10
РЕВИЗИЈА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.1/08
05.ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНЕ ПУТЕВЕ
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН СЕРВИСНО-УСЛУЖНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА И РАДНЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "СВАЛЕ" "Службени гласник општине Приједор " бр.3/08
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-15 ПРИЈЕДОР-КОЗ.ДУБИЦА И ДИЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ "Службени гласник Града Приједор " бр.6/15
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-4 ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА И ДИЈЕЛА НАСЕЉА ОРЛОВАЧА "Службени гласник Града Приједор " бр.1/16
06.ЗОНЕ СТАНОВАЊА „ПРИЈЕДОР 2000 – ДОМ ЗА СВЕ ЉУДЕ“
ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РАСАДНИК И АЕРОДРОМ 3"Службени гласник општине Приједор " бр.5/08
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА АЕРОДРОМ 1 И АЕРОДРОМ 2"Службени гласник општине Приједор " бр.8/08
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО ГРАДСКОГ НАСЕЉА ДОЊА ПУХАРСКА - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.6/11
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА БИСТРИЦА "Службени гласник општине Приједор " бр.6/11
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА ГАРЕВЦИ - СЕКЦИЈА 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.9/07
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА ГАРЕВЦИ- СЕКЦИЈА 1 "Службени гласник општине Приједор " бр.9/07
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА ГОРЊИ ОРЛОВЦИ - КАЛАТЕ "Службени гласник општине Приједор " бр.9/07
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКИХ НАСЕЉА НОВА ОРЛОВАЧА, ТОПОЛИК, ВРБИЦЕ И ЦЕЛПАК "Службени гласник општине Приједор " бр.6/05
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ГЛАВИЦЕ 3 "Службени гласник општине Приједор " бр.4/06
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ОРЛОВЦИ-ЈАЊИЋА ПУМПА "Службени гласник општине Приједор " бр.6/05
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА БАЛТИН БАРЕ "Службени гласник општине Приједор " бр.3/06
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА ГЛАВИЦЕ 1 И ГЛАВИЦЕ 2 "Службени гласник општине Приједор " бр.6/05
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕОСКОГ НАСЕЉА РАСАВЦИ "Службени гласник општине Приједор " бр.3/06
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРИГРАДСКО НАСЕЉЕ КАВАНИШТЕ "Службени гласник општине Приједор " бр.6/11
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КРАЈИНА-ЦЕЛПАК "Службени гласник општине Приједор " бр.9/06
08.ОМАРСКА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ОМАРСКА"Службени гласник општине Приједор " бр.12/09
09.КОЗАРАЦ
ИЗМЈЕНА И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА КОЗАРАЦ "ЦЕНТАР" "Службени гласник општине Приједор " бр.8/07
10.ЗОНА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОЗАРА"
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ "ПАШИНИ КОНАЦИ""Службени гласник Града Приједора" бр. 10/19
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ "РАСТИЧАНИ" У СКЛОПУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "КОЗАРА","Службени гласник Града Приједора" бр. 1/19
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "БЕНКОВАЦ" "Службени гласник Града Приједора" бр. 6/18
Документи просторног уређења пословних и радних зона
Назив планаОбухват плана и Одлука о приступању
Пословне и радне зоне на територији Града Приједор
Презентација планова и зона
Документи просторног уређења у изради
Назив планаОбухват плана и Одлука о приступању
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - 2. ФАЗА
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПРИЈЕДОРА 2020-2040
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "Центар-Исток" Блок 2
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "Центар-Југ" Блок 1
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "Центар-Сјевер" Блок 1
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "КРАЈИНА - ЦЕЛПАК Б1"
Обухват Плана
Одлука о приступању изради
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА "УРИЈЕ"
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КОЗАРАЦ И КОНТАКТ ПОДРУЧЈЕ 2019-2039
Обухват Плана
Одлука о приступању изради Плана