Стручна служба Градоначелника

Стручна служба Градоначелника

Шеф стручне службе: ОГЊЕН ДРАГИЧЕВИЋ, дипл. правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-110
052/245-111

НАДЛЕЖНОСТИ
У Стручној служби Градоначелника обављају се стручни, оперативни и администативно-технички послови у оквиру надлежности и овлашћења Градоначелника, који се односе на:
- унапређивање организације и метода рада и остваривање сарадње са свим организационим јединицама Градске управе,
- праћење и усклађивање активности организационих јединица Градске управе у поступку усаглашавања прописа Града и покретање иницијативе за одређене промјене,
- праћење прописа о радним односима који се примјењују на запослене у Градској управи,
- системско праћење кадровске структуре запослених у Градској управи ради њеног унапређивања и утврђивања оптималних могућности кориштења расположивих знања и способности кадрова у складу са планираним потребама (кретање професионалне каријере, радни резултати, систем оцјењивања рада, мотивација запослених и др.)
- праћење прописа из области јавних набавки и имовинско-правних послова,
- рјешавање у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
- унапређење Градске управе према грађанима и правним лицима који се обраћају Градској управи,
Служба обавља послове који се односе на:
- пријем у радни однос и распоређивање запослених, престанак радног односа, као и остваривање права и обавеза запослених (вођењем и обрадом података у складу са прописима за кадровску евиденцију путем информационих система)
а) у нормативно правној области Служба прати и врши координацију послова који се односе на:
- израду аката о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи и других општих и појединачних аката које доноси Градоначелник,
- припрема приједлога општих аката које доноси Градоначелник,
- усклађивање општих и појединачних аката које припремају организационе јединице Градске управе са уставом, законом, Статутом града и другим прописима,
- давање сагласности на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Град Приједор;
б) у области јавних набавки Служба прати и врши координацију послова који се односе на:
- израду Плана јавних набавки у складу са Буџетом Града,
- вођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и усвојеним Планом јавних набавки Града,
-сарадња са Агенцијом за јавне набавке БиХ и Комисијом за жалбе у поступку тумачења одређених прописа и рјешавања по жалбама;
ц) у области имовинско-правних послова и евиденције некретнина:
- обављање најсложенијих послова из области имовинско правних послова из надлежности Града, што подразумјева израду захтјева, тужби и жалби у споровима у којима Град не заступа Правобранилаштво Републике Српске, као и израда изјашњења у споровима у којима је Град једна од страна у спору,
- послови који се односе на заступање Града пред судовима и другим органима у имовинско-правним споровима, у споровима наплате за накнаде и услуге и у радним споровима у складу са законом,
- послови који се односе на прикупљање документације, покретање поступака и учествовање у поступцима утврђивања преноса права својине у корист Града, као и у поступцима припреме одлука за сједнице Скупштине Града, којим одлукама се управља и располаже непокретном имовином Града,
- послови евиденције непокретне имовине Града и њено континуирано ажурирање и други послови везани за ову област.

ОДСЈЕЦИ
1. Одсјек за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак
Шеф Oдсјека: Санела Шврака, дипл.правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-114
052/245-111
2. Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина
Шеф Oдсјека: Дијана Стојић, дипл. правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-115
052/245-111
3. Одсјек за јавне набавке
Шеф Oдсјека: Хаснија Скопљак, дипл.правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-117
052/245-111