Одсјек за заједничке послове

Одсјек за заједничке послове

Шеф Одсјека: СНЕЖАНА ТАСИЋ, дипл. политиколог
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-112

НАДЛЕЖНОСТИ

У Одсјеку за заједничке послове обављају се послови који се односе на: инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме у којима се обваља основна дјелатност Градске управе, организовање послова физичко-техничког обезбјеђења и других услова потребних за рад органа Града и организационих јединица Градске управе, уређивање службених просторија и просторија за одржавање састанака, конференција, сједница и сл., редовно одржавање и чишћење просторија и инвентара у објектима Градске управе, обављање службеног превоза и одржавање техничке исправности возила, евиденција, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара, предлагања и припреме тендерске документације за јавне набавке производа, радова и услуга за одржавање чистоће просторија Градске управе, снабдијевање Градске управе комуналним услугама (вода, електична и топлотна енергија, одвоз смећа, услуге видео надзора објеката ГУ, канцеларијски материјал, одржавање возила и других производа и услуга неопходних за функционисање ГУ).