Грађевинско земљиште

Зоне грађевинског земљишта
Прописи
Назив прописаСлужбени гласник
01. ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19
02. ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТАСлужбени гласник Републике Српске бр. 62/18
03. ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, пречишћени текстСлужбени гласник Републике Српске бр. 34/14
04. УРЕДБА О УСЛОВИМА, ОБРАЧУНУ И ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУСлужбени гласник Републике Српске бр. 97/13
05. ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУСлужбени гласник Града Приједор бр. 6/14
06. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 5/23
07. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИСИНЕ РЕНТЕ У 2023. ГОДИНИСлужбени гласник Града Приједор бр. 5/23
08. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА Г.Г.З. ЗА 2023. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 5/23
09.ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНАСлужбени гласник Града Приједор бр. 5/23
10. ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 5/23
11. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГГЗ ЗА 2023. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 5/23
12. ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТАСлужбени гласник Републике Српске
Накнаде

Накнаде

А.НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:
Накнада за уређење градског грађевинског земњишта обрачунава се зависно о томе да ли се локација на којој се гради објекат налази у обухвату спроведбеног документа просторног уређења који је у примјени или на подручју за које није донесен такав документ просторног уређења.

а) Обрачун за локације у обухвату спроведбеног документа просторног уређења

За обрачун се користи табела обрачуна из Прилога 3 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту ("Сл.гласник Града Приједор" бр. 6/14) са унесеном базном цијеном - висином трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2023. год. одређена у табели члана 2. Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта ("Сл.гласник Града Приједор" бр. 5/23). Базна цијена и табела обрачуна су јединствени за сваки спроведбени документ просторног уређења.

б) Обрачун за локације изван обухвата спроведбеног документа просторног уређења

За обрачун се користи табела обрачуна из Прилога 3 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту ("Сл.гласник Града Приједор" бр.6/14) се унесеном просјечном јединичном цијеном уређења градског грађевинског земљишта, одређена у табели члана 2. Одлуке, а која за 2023. год. износи 48,00 КМ/м2 корисне површине новопланираног објекта.

Б) НАЧИН ОБРАЧУНА РЕНТЕ

Рента се обрачунава као производ корисне површине новопланираног објекта и процентуалног учешћа основице за обрачун у 2023. год.. Основица за израчунавање висине ренте код изградње, доградње и надоградње постојећих објеката у 2023. год. утврђена је на основу просјечне, коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје Града Приједор, а она је одређена на основу предрачуна радова из главних пројеката за издате грађевинске дозволе из претходне године, што је садржано у Одлуци о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2023. години ("Службени гласник Града Приједор" бр. 5/23). Основица за обрачун ренте у 2023. год. износи 904,08 КМ/м2. Према члану 3. исте Одлуке висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне од просјечне коначне грађевинске цијене из члана 2. Одлуке, и то како слиједи:

ЗонаПроценатКМ/м2
1. зона6%54,24
2. зона5%45,20
3. зона4%36,16
4. зона3%27,12
5. зона2%18,08
6. зона1% 9,04


Ц) НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

1. Захтјеви поднесени до 31.12.2016. год.

Накнада за легализацију израчунава се у складу са измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број: 106/15).
1) Према члану 160 а. став 1. овог Закона, накнада за легализацију индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објекта до 400 м2 бруто грађевинске површине плаћа у фиксном износу зависно од укупне корисне површине објекта и то:


УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА (м2) НАКНАДА (КМ)
а. до 100 м2 100,00 КМ
б. од 100 до 200 м2 500,00 КМ
в. од 200 до 300 м2 1.000,00 КМ
г. од 300 до 400 м2 2.000,00 КМ


2) Уколико је предмет легализације завршена доградња или надоградња постојећег легално изграђеног индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2, накнада за легализацију дограђеног или надограђеног дијела објекта обрачунава се у фиксном износу на начин прописан ставом 1. овог члана, при чему се приликом одређивања величине објекта узима укупна површинараније изграђеног објекта и дограђеног односно надограђеног дијела објекта.
3) За започете индивидуалне стамбене или индивидуалне стамбено пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м2, за које је изграђена најмање једна надземна етажа, осим за објекте у првој зони градског-грађевинског земљишта, инвеститор у поступку легализације плаћа:
а) накнаду за легализацију већ изграђеног дијела објекта, која се обрачунава ускладу са ставом 1. овог члана за сваку етажу над којом је изграђена стропна конструкција и
б) накнаде из члана 73. овог закона, за преосталу површину објекта који ће се изградити на основу грађевинске дозволе за завршетак радова према главном пројекту.

Према члану 160 б. став 1. овог Закона за све објекте изграђене у првој зони градског грађевинског земљишта, као и за остале бесправне објекте, накнаду за легализацију чине накнаде из члана 73. овог закона.

Према члану 160 в. накнаду за легализацију индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2 , не плаћају лица која на основу свог статуса нису ријешили стамбено питање, и то:
а) породице погинулих бораца,
б) ратни војни инвалиди 1. или 2. категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства и
в) лица која имају статус најтежих цивилних инвалида у колицима и слијепа лица.

2. Захтјеви поднесени након 31.12.2016. год.

Према члану 11. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката "Службени гласник Републике Српске" број: 62/18) инвеститор односно власник објекта који је предмет легализације дужан је да плати накнаду за уређење градског грађевинског земљшта и ренту која се обрачунава на горе наведени начин (под А и Б)
1) Ако инвеститор, односно власник бесправног објекта захтјев за легализацију не поднесе у року од шест мјесеци рачунајући од дана ступања на снагу овог закона, осим наведене накнаде плаћа и накнаду за легализацију која износи 20% од обрачунатог износа накнада из става 1. члана 11. Закона.
2) У случају кад је предмет легализације објекат за који се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу не обрачунава накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, накнада за легализцију износи 2% од предрачунске вриједности тог објекта, израчуната на основу предмјера и предрачун свих радова из главног пројекта.
3) За привремено задржавање објеката инвеститор плаћа накнаду која износи 35% од накнада обрачунатих у складу са чланом 11. овог закона.

НАПОМЕНА:
- За пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта .
- Инвеститори објеката који се граде и легализују на осталом грађевинском земљишту не плаћају накнаду за уређење градског грађевинског земљишта.
- Инвеститор линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре не плаћа накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и ренту.
Олакшице и подстицаји