Градски штаб за ванредне ситуације -проглашено стање ванредне одбране од поплава

На сједници Градског штаба за ванредне ситуације Града Приједора одржаној дана 14.05..2019.године доноси сљедеће:


ЗАКЉУЧКЕ

1.Ниво ријеке Сане достигао ниво од 460 цм што представа коту ванредне одбране од поплава што је узроковало заплављивање око 200 стамбених објеката у насељима Тукови, Рашковац, Гомјеница и Брезичани..
2.Проглашава се стање ванредне одбране од поплава на подручју града Приједора.
3.Налаже се свим субјектима за заштиту и спасавање да континуирано извршавају задатке заштите и спасавања у складу са потребама становништва и према плановима заштите од поплава и према утврђеним мјерама и закључцима Градског штаба за ванредне ситуације.
4.Извршити појачано ангажовање капацитета, механизације и људства на постаљању привремених насипа и доставу врећа за пијесак на свим критичним мјестима.
5.Захтјева се од Републичке инспекције за водопривреду да хитно утврди стање заштитних водопривредних објеката на Рибњаку "Саничани" и другим заштитним водопривредним објектима ( бранама ) на подручју Града и да о томе овбавијести Градски штаб за ванредне ситуације.
6.Налаже се АД"Водовод" И Дому здравља Приједор да појачано прате стање хигијенксе исправности воде за пиће, предузму потребне мјере заштите и да благовремено обавјештава Градскои штаб за ванредне ситуације и предлаже потребне мјере за обезбјеђење хигијенске исправности воде за пиће.
7.Налаже се директорима образовних институције на подручју града Приједора - основних и средњих школа да на бази постојећег стања предложе надлежном министарству мјере ради доношења одлуке о обустави наставе за подручју угроженом поплавом.
8.Обавезује се Одсјек за цивилу заштту да континуирано прати стање водостаја и стање на терену и да благовремено Градском штабу за ванредне ситуације предлаже предузимање потребних мјера заштите и спасавања.


Назад