Виртуелни матичар

Матични уред

Лица чије се матичне књиге воде у граду Приједору, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању, добијати путем виртуелног матичара на овој интернет страници линк. Документи ће бити достављени поштом, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у вашем захтјеву.

Важна напомена
Упутно је прије уплате тражити провјеру да ли се тражени подаци воде у евиденцији. Провјеру можете извршити у матичној служби града Приједора на тел. 052/245-147 или 052/245-148 или 052/245-149.

Шта је потребно приложити уз захтјев
Уз захтјев је неопходно приложити копију, односно скенирани идентификациони документ (пасош, лична карта), копију, односно скенирани доказ о уплати на име градске административне таксе и трошкова доставе-поштарине.

Захтјев за издавање документа
Захтјев који се налази на нашој страници можете преузети овдје и послати поштом на адресу Матична служба Приједор, Трг ослобођења бр. 1., 79101 Приједор или на < e-mail > адресу Контакт < e-mail >.

Инструкције за уплату

Уплате из Федерације БиХ: врши се уплата на ж-рачун града Приједора, 3,10 КМ на име трошкова доставе - поштарине. Документ ПДФ Инструкције за уплату (преузмите овдје).

Уплате из иностранства: врши се уплата у еурима на девизни рачун града Приједора, 8,50 КМ на име трошкова доставе - поштарине. Курс еура у конвертибијним маркама је: 1 Еуро = 1,95583 КМ. Документ ПДФ Инструкције за уплату преузмите овдје.

.:: < ONLINE > ЗАХТЈЕВ ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР ::.

Важна напомена

Захтјев могу поднијети: лица на која се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац - члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09 и 43/13).

Уз захтјев приложити уплатнице као доказ уплаћеним трошковима доставе - поштарина (3,10 КМ Федерација БиХ - на ж-рачун града Приједора, 8,50 КМ иностранство - на девизни рачун града Приједора).

Захтјеве код којих нису попуњени лични подаци за особу за коју се тражи извод из матичне књиге или увјерење нећемо узимати у рад.

Све горе тражене документе послати на адресу ГРАД ПРИЈЕДОР ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Трг ослобођења 1 79 101 Приједор или електронским путем на Контакт < e-mail >.
Уколико желите < online > да пошаљете захтјеве за издавање извода из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању неопходно је да попуните следећи образац.

Сва поља означена са * морају бити попуњена.
Подаци о особи за коју се подноси захтјев
Подаци о особи која подноси захтјев

* СВЕ НЕПОТПУНЕ ИЛИ НЕТАЧНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ УЋИ У РАЗМАТРАЊЕ!