Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza za djecu sa oštećenim sluhom


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza za djecu sa oštećenim sluhom
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.7-2 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Uvjerenje o državljasntvu za dijete,
2. Uvjerenje o mjestu prebavilašta za dijete,
3. Kućna lista,
4. Uvjerenje o pohađanju nastave,
5. Uvjerenje Centra za socijalani rad zavisno od osnova po kome ostvaruju neko od prava,
6. Potvrda o mjesečnom iznosu karte, sa precizno navedenom kilometražom, izdatu od strane registrovanog javnog prevoznika,
7. Potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti za jednog ili oba roditelja i
8. Medicinska dokumentacija

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19),
- Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20)

OPIS PROCESA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
- Po potrebi kontaktira stranke i druga zainteresovana lica radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
- Izrađuje prijedlog upravnog akta i dostavlja ga Gradonačelniku,
- Dostavljanje upravnog akta stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONJA KASALOVIĆ
052/245-195, KANCELARIJA 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
JEFA KERANOVIĆ
052/245-135, KANCELARIJA 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO