Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Građevinska dozvola


NAZIV POSTUPKA: Građevinska dozvola
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 7.5.1 GD
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lokacijski uslovi ili urbanističko-tehnički uslovi (individualni stambeni i stambeno-poslovni objekti BP manje od 400 m2 koji se grade na području sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja)
2. Dokaz o imovinsko-pravnim odnosima (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje vlasništva ili prava građenja u korist investitora; za građenje na građ.zemljištu u vlasništvu više lica- ugovor o međusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta zaključen u skladu sa posebnim zakonom; za izvođenje radova na objektu u vlasništvu više lica - izvod iz javne evidencije i ugovor o zaključen u skladu sa posebnim zakonom).
3. Ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu (u skladu sa posebnim propisima )
4. Glavni projekat u tri primjerka (izrađen od strane ovlaštene ustanove)
5. Izvještaj o obavljenoj reviziji tehničke dokumentacije u skladu sa čl.114 Zakona
6. Ekološka dozvola, ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine
7. Druge dokaze određene posebnim zakonima (poljoprivredna saglasnost, protivpožarna saglasnost, vodoprivredna saglasnost, saglasnost JP "Putevi RS" i sl.)
8. Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građ.zemljišta i jednokratne rente, te dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada, odnosno ugovor o načinu izmirenja ovih obaveza
9. Dokaz o izmirenoj naknadi za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti i
10. Administrativna gradska taksa u iznosu:
- individualni stambeni objekti BGP do 400 m2 = 2 KM,
- individualni stambeni objekti BGP preko 400 m2 = 100 KM,
- objekti kolektivnog stanovanja = 200 KM,
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP do 400 m2 = 100 KM,
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP preko 400 m2 = 200 KM,
- poslovni objekti = 200 KM,
- infrastrukturni objekti = 100 KM,
- objekti privremenog karaktera = 100 KM i
- pomoćni objekti = 2 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 62/18, 93/22),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21) i
- Pravilnik o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije (Službeni glasnik RS, broj 101/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave,
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti tehničke dokumentacije i njenoj usklađenosti sa lokacijskim uslovima i da li je istu izradilo ovlašteno lice,
4. Ovjerava tehničku dokumentaciju,
5. Izrađuje upravni akt i
6. Dostavlja stranci ovjerenu tehničku dokumentaciju i upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta:< e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
NIKOLINA ŠARIĆ TOPIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove