Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Etažiranje objekta


NAZIV POSTUPKA: Etažiranje objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 5.3.1 3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: -

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. ZK izvadak sa upisanim objektom,
2. Upotrebna dozvola,
3. Kopija katastarskog plana,
4. Plan posebnih dijelova zgrade u 3 primjerka i
5. Administrativna gradska taksa u iznosu od 2 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA
- račun javnih prihoda Grada Prijedor: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074160.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Predlaže komisiju za provjeru plana posebnih dijelova zgrade.
2. Komisija kontroliše ispravnost plana posebnih dijelova zgrade.
3. Komisija izrađuje Zapisnik o pregledu etažnih dijelova zgrade.
4. Izrađuje potvrdu o etažnim dijelovima objekta na osnovu Zapisnika komisije o pregledu.
5. Dostavlja stranci potvrdu o etažnim dijelovima objekta sa ovjerenim planovima posebnih dijelova zgrada.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
LIDIJA KEVIĆ JANjETOVIĆ
052/245-173, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za građenje i upotrebu objekta
DRAGANA SREDIĆ
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
DRAGANA LjUBOJA-MUTIĆ
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
ALEKSANDRA SAVIĆ
052/245-172, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za izradu lokacijskih uslova i informacija
JELENA RADONjIĆ
052/245-175, KANC.: 52, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja i urbanizma
SANjA KNEŽEVIĆ
052/245-166, KANC.: 48, RADNO MJESTO:Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenja
RADA LATINOVIĆ JOVIĆ
052/245-175, KANC.: 52, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove