Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Obračun naknada


NAZIV POSTUPKA: Obračun naknada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 7.5.1 ON
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lokacijski uslovi ili urbanističko-tehnički uslovi (na uvid),
2. Glavni projekat sa potvrdom o izvršenoj reviziji (na uvid),
3. Poljoprivredna saglasnost sa dokazima o uplaćenoj naknadi za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište (ukoliko postoji obaveza),
4. Ostali dokazi I
5.Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 10 KM.

NAPOMENA
- Zahtjev se odnosi samo na izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju objekata (novo građenje). Ovaj zahtjev se ne odnosi na postupke legalizacije objekata.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", broj 55/10, 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 62/18, 93/22),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" br. 6/19, 8/21) i
- Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik Grada Prijedor" br. 6/14, 7/22).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Vrši uvid u priloženu dokumentaciju (Lokacijske uslove i projektnu dokumentaciju),
2. Vrši obračun uređenja građevinskog zemljišta i jednokratne rente,
3. Poziva stranku i upoznaje je sa obračunima,
4. Izrađuje rješenja i
5. Dostavlja obračune i rješenja stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
SANjA LATINOVIĆ,
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za obračun naknada