Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za promjenu ličnog imena


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za promjenu ličnog imena
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1) izvod iz matične knjige rođenih,
2) uvjerenje o državljanstvu,
3) kopija lične karte,
4) izvod iz matične knjige vjenčanih,
5) izvod iz matične knjige rođenih za bračnog supružnika,
6) izvod iz matične knjige rođenih za djecu,
7) potvrda o mjestu prebivališta,
8) uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak,
9) uvjerenje poreskog ili drugog nadležnog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza,
10) uvjerenje nadležnog organa starateljstva da nema neizmirenih obaveza po osnovu izdržavanja,
11) uvjerenje o neosuđivanju, odnosno za osuđivano lice uvjerenje da je kazna izvršena, da ne traju pravne posljedice osude, odnosno da lice nije upisano u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
12) dokaz o uplati takse.

Napomena:
- Lica koja su u braku uz zahtjev za promjenu ličnog imena podnose dokaze navedene pod brojevima od 1) do 12).
- Lica koja nisu u braku uz zahtjev za promjenu ličnog imena podnose dokaze navedene pod brojevima 1), 2), 3) i 6) ako imaju djecu, i dokaze navedene pod brojevima od 7) do 12).
- Zahtjev za promjenu ličnog imena u ime maloljetnog lica podnose roditelji, usvojitelji ili staratelj uz saglasnost nadležnog organa starateljstva i uz zahtjev prilažu dokaze navedene pod brojevima 1), 2) i 7), kopiju lične karte podnosioca zahtjeva i saglasnost maloljetnog lica ako ima više od deset godina.
Podnosilac zahtjeva za promjenu ličnog imena ne prilaže dokaze pod brojevima 1), 2), 4), 5) i 6) ako se podaci o tim činjenicama vode u Republici Srpskoj.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o ličnom imenu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 82/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva.
- Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
- Izrađuje upravni akt.
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.:26, RADNO MJESTO: Načelnica odjeljenja