Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje parking karte za invalide


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje parking karte za invalide
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.1.1 (06/1-1)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kopija potvrde o registraciji za vozilo,
2. Rješenje o utvrđivanju invalidnosti ili ljekarsko uvjerenje i
3. Administrativna gradska taksa u iznosu od 10 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Prijedor (Službeni glasnik opštine Prijedor, broj: 05/06 i 09/10),
- Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima, o uslovima i načinu primještanja i blokiranja vozila, visini naknade za primještanje, smještaj i deblokiranje vozila na području grada Prijedora (Službeni glasnik grada Prijedor, broj: 09/12),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Vodi aktivnosti na provjeri priložene dokumentacije.
4. Izrađuje upravni akt.
5. Dostavlja stranci upravni akt.

NAPOMENA
Pravo na dobijanje parking karte za invalide osobe ostvaruju:
1. invalidi < I > i < II > kategorije sa 100% invaliditeta,
2. sve vrste plegija (< quadri >, para, tetra, mono, hemo) bez obzira na nastanak invaliditeta ukoliko je invalidnost donjih ekstremiteta 80% i više,
3. poliomelitidem (dječija paraliza), cerebralna paraliza, multipleskleroza, Parkinsonova bolest, amputacija donjih ekstremiteta gdje je dio organa za kretanje oštećen 70% i više,
4. slijepa lica,
5. teža i teška mentalna retardacija,
6. distrofija i ostala neuro mišićna oboljenja donjih ekstremiteta 80% i više, degenerativne bolesti koje imaju progresivno djelovanje na donje ekstremitete oštećenja 80% i više,
7. roditelji i stratelji osoba sa invaliditetom navedenih dijagnoza, ali samo za potrebe i uz prisustvo osobe koja je to pravo ostvarila,
8. vozila udruženja - saveza osoba sa invaliditetom samo u slučaju prevoza osoba sa invaliditetom.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Svetosavska 27, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave na „Jerezi“
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR JEFTIĆ
KANC.:20, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za saobraćaj