Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Registracija promjene podataka preduzetnika - Javni prevoz stvari


NAZIV POSTUPKA: Registracija promjene podataka preduzetnika - Javni prevoz stvari
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i preduzetništvo, Odsjek za upravno - pravne poslove i preduzetništvo
ŠIFRA ZAHTJEVA: Obrazac SP - 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena fotokopija lične karte (pasoša za strane državljane)
2. Uvjerenje nadležnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika)
3. Gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM
4. Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa.
5. Odgovarajući dokaz koji predstavlja osnov za promjenu podataka, osim ako promjena podataka ne zavisi isključivo od volje preduzetnika.

Napomene:
- Otvaranje, promjena podataka i prestanak rada izdvojene jedinice predstavljaju promjenu podataka preduzetnika.
- Privremeni prestanak predstavlja promjenu podataka preduzetnika.
- U slučaju promjene podataka preduzetnika, ako su vlasnici dva ili više ortaka, pored navedenih dokaza uz zahtjev koji potpisuju svi ortaci, prilaže se i aneks ugovora o zajedničkom (ortačkom) obavljanju djelatnosti koji obuhvata poslovne promjene koje su predmet registracije i koji je ovjeren od svih ortaka.
- Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više ortaka, taksa se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja
- Ako se zahtjev podnosi elektronskim putem, iznos takse se umanjuje za 50%.

Uz zahtjev za promjenu podataka preduzetnika - pristupanje ortaka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena fotokopija lične karte preduzetnika (pasoša za strane državljane)
2. Ovjerenu fotokopija lične karte ortaka koji pristupa (pasoša za strane državljane)
3. Uvjerenje nadležnog suda da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja se registruje (koje nije starije od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika) - za ortaka koji pristupa
4. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, kojim potvrđuje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza
(koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika) - za ortaka koji pristupa
5. Uvjerenje nadležnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika) - za preduzetnika i ortaka koji pristupa
6. Fotokopija rješenja za osnivanje preduzetnika
7. Ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi ortaka (ugovor o pristupanju ortaka)
8. Gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM (taksa se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja)
9. Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa.

Uz zahtjev za promjenu podataka preduzetnika - istupanje ortaka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena fotokopija lične karte za svakog ortaka (pasoša za strane državljane)
2. Kopija rješenja za osnivanje preduzetnika
3. Ugovor o raskidu zajedničkog obavljanja djelatnosti (ugovor o istupanju ortaka)
4. Uvjerenje nadležnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika) - za oba ortaka
5. Gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM (taksa se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja)
6. Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/14) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 8/21),
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 100/11, 103/11, 67/13 i 123/20)
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 47/17)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa za registraciju).
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO, ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE I PREDUZETNIŠTVO
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
SLAĐANA MUTIĆ
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
NEVENA RASTOKA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
BRANKICA ĐAKOVIĆ
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo
VESNA VRHOVAC
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo