Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sanaciju puta


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sanaciju puta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.5.2.1 06/1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o javnim putevima RS (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 89/13),
- Pravilnik o odrzavanju, rehabilitaciji i zastiti javnih puteva i putnih objekata (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 06/15) i
- Odluka o lokalnim putevima, nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 09/07).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Izlazi na teren i provjerava opravdanost zahtjeva.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-185

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR JEFTIĆ
052/245-185, KANC.:7, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za saobraćaj
IGOR MILETIĆ
052/245-188, KANC.:10, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za puteve