Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje projekata NVO


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje projekata NVO
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP KS 8.4.2.44 22
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog projektnog prijedloga (obrasca)
PRAVO NA ŽALBU: Prigovor gradonačelniku 8 dana od dana prijema zaključka

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim udruženje/fondacija konkuriše na raspisani javni konkurs i jedan primjerak popunjenog Obrasca u elektronskoj formi,
- Rješenje o registraciji u Republici Srpskoj, odnosno BiH,
- Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ili drugog nadležnog organa, osim ako je registrovano u godini objavljivanja javnog konkursa,
- Potvrdu o registraciji u Poreskoj upravi (JIB),
- Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ne stariju od tri mjeseca i
- Ugovor ili potvrda banke o otvaranju transakcionog računa u banci.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21)
3. Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 52/01, 42/05),
4. Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 15/23).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 15/23) Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u toku kalendarske godine objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje/izbor najpovoljnijih projekata udruženja i fondacija iz budžeta Grada Prijedor u oblastima: socijalna zaštita i sigurnost, obrazovanje, zdravstvo, kultura, ekologija, razvoj sporta, ljudska prava i jačanje demokratskog društva, razvoj i unapređenje lokalne zajednice, razvoj civilnog društva i građanske inicijative, zapošljavanje, privreda, poljoprivreda i turizam. Javni konkurs se odvija na javan i transparentan način, te svaka NVO ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog konkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu projekata koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, udruženja i fondacije zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Prijedor. Udruženja i fondacije kojima nije odobren projekat i ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva. Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik i Izvještaj o radu Komisije.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA KULTURU, MEĐUNARODNU SARADNJU, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave, kancelarija 67.
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-196

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR MILJEŠIĆ
052/245-196, KANC.: 65, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport i nevladine organizacije