Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijava na konkurs za dodjelu stipendije učenicima


NAZIV POSTUPKA: Prijava na konkurs za dodjelu stipendije učenicima
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.13 12 ; GP O 8.2.1.14 12 ; GP O 8.2.1.15 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA KONKURS

• ZA STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU:
- uvjerenje o prebivalištu,
- uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao razred kao redovan učenik,
- potvrda/uvjerenje o prosjeku ocjena ili svjedočanstva iz prethodnih razreda,
- potvrdu srednje škole o primjerenom vladanju učenika,
- izjava da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,
- rješenja nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na Javni konkurs dijete ratnog vojnog invalida od < I > do < V > kategorije ili dijete civilne žrtve rata,
- uvjerenja nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na Javni konkurs dijete bez oba roditelja,
- uvjerenja nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na Javni konkurs dijete samohranog roditelja,
- uvjerenja nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na Javni konkurs dijete roditelja sa utvrđenim socijalnim statusom,
- izjave o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) kojom se dokazuje da je podnosilac prijave na Javni konkurs član porodice sa četvoro i više djece,
- uvjerenja nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na Javni konkurs lice sa invaliditetom i/ili korisnik prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i
- kopija prednje strane tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

• ZA STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA:
- uvjerenje o prebivalištu,
- uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao prvi ili viši razred srednje škole, kao redovan učenik deficitarnog zanimanja/struke,
- potvrdu o prosjeku ocjena ili svjedočanstva iz prethodnih razreda, a za učenike prvog razreda potrebno je svjedočanstvo devetog razreda osnovne škole,
- potvrdu srednje škole da učenik ima primjereno vladanje,
- izjava da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i
- kopija prednje strane tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

• ZA STIPENDIJE ZA USPJEH NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA:
- uvjerenje o prebivalištu,
- uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao razred kao redovan učenik drugog i viših razreda,
- potvrda o prosjeku ocjena ili svjedočanstva iz prethodnih razreda,
- potvrda srednje škole da učenik ima primjereno vladnje,
- izjava da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i
- kopija prednje strane tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
- Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama ("Službeni glasnik Grada Prijedor" 20/23 i 21/23)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- U skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele stipendija studentima i učenicima. Procedura se odvija javno i transparentno, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon procedure raspisivanja Javnog kunkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu, koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, podnosioci zahtjeva potpisuju ugovore.
- Po završetku procedure sačinjava se Izvještaj o stipendiranju učenika i studenata i Zapisnik. Izvještaji se upućuju na usvajanje Skupštini grada Prijedora.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
JADRANKA DESNICA
052/245-133, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički i studentski standard