Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijava na konkurs za dodjelu stipendije učenicima


NAZIV POSTUPKA: Prijava na konkurs za dodjelu stipendije učenicima
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.13 12 ; GP O 8.2.1.14 12 ; GP O 8.2.1.15 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA KONKURS

OPŠTI USLOVI:
1. uvjerenje da je učenik državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje da učenik ima prebivalište na području grada Prijedora,
3. uvjerenje/potvrda da je redovan učenik, da prvi put upisuje razred srednje škole, da nije obnovio nijedan razred u upisanoj srednjoj školi,
4. svjedočanstvo iz prethodnih razreda srednje škole da učenik, u toku školovanja, u upisanoj srednjoj školi ima primjerno vladanje i
5. izjavu da učenik ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

POSEBNI USLOVI PO KRITERIJUMU SOCIJALNI STATUS:
1. rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od < I > (prve) do < V > (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata,
2. uvjerenje nadležne ustanove kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete bez oba roditelja,
3. uvjerenje nadležne ustanove kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete samohranog roditelja i da se nalazi u stanju socijalne ugroženosti,
4. uvjerenje nadležne ustanove, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom,
5. rješenje nadležne ustanove, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa četvoro i više djece ili rodni list za svako dijete,
6. uvjerenje nadležne ustanove kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom, i/ili korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
7. izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva izdat od strane Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje Poreske uprave o ostvarenim oporezivim prihodima,
8. kućna lista o broju članova domaćinstva,
9. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

POSEBNI USLOVI PO KRITERIJUMU DEFICITARNA ZANIMANJA:
1. uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno;
2. potvrda o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole,
3. potvrda škole o primjernom vladanju i
4. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

POSEBNI USLOVI PO KRITERIJUMU USPJEH U ŠKOLI:
1. uvjerenje/potvrda da je učenik prvi put upisao školsku godinu, kao redovan učenik,
2. potvrda o prosjeku ocjena iz srednje škole ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole i
3. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca prijave (učenika).

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
- Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama ("Službeni glasnik Grada Prijedor")

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- U skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele stipendija studentima i učenicima. Procedura se odvija javno i transparentno, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon procedure raspisivanja Javnog kunkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu, koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, podnosioci zahtjeva potpisuju ugovore.
- Po završetku procedure sačinjava se Izvještaj o stipendiranju učenika i studenata i Zapisnik. Izvještaji se upućuju na usvajanje Skupštini grada Prijedora.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
JADRANKA DESNICA
052/245-133, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički i studentski standard